Název: Sledování účinku respiračního handlingu
Další názvy: Observing the effect of respiratory handling
Autoři: Pařízková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Vybíralová Eliška, Mgr.
Oponent: Hereitová Iva, Mgr.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50220
Klíčová slova: respirační handling;dýchání;akutní respirační onemocnění;novorozenci;kojenci
Klíčová slova v dalším jazyce: respiratory handling;breathing;acute respiratory diseases;newborns;infants
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá účinky respiračního handlingu u dětí mladších 1 roku s respiračními obtížemi. Zaměřuje se na účinek respiračního handlingu na saturaci, tepovou frekvenci a dechovou frekvenci. Teoretická část práce se zabývá vývojem dýchací soustavy, fyziologií dýchání, kineziologií dýchání, respiračními onemocněními, respiračním handlingem a respirační fyzioterapií kojenců a novorozenců ve světě. Praktická část obsahuje výzkum, který byl vypracován kvalitativní formou, pomocí tří kazuistik. Dvě kazuistiky se týkají pacientů s akutní bronchiolitidou a jedna se týká předčasně narozené pacientky, u které se vyskytnul syndrom dechové tísně novorozence. Výsledky jsou zpracovány pomocí tabulek a grafů na konci praktické části a jsou v diskuzi porovnávány s dalšími metodami respirační fyzioterapie. Účinek respiračního handlingu se prokázal pouze u saturace, kterou zvyšoval, a dechové frekvence, kterou naopak snižoval.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with effects of respiratory handling on children younger than 1 year with respiratory disorders. It focuses on effects of respiratory handling on saturation, respiratory rate and heart rate. The theoretical part deals with developing of breathing, physiology of breathing, kinesiology of breathing, respiratory diseases, respiratory handling and chest physiotherapy using for neonates and infants in the world. The practical part contains a research which was made by a qualitative way through three case studies. Two case studies concern patients with acute bronchiolitis and one refers to a preterm patient. She even developed the respiratory distress syndrome of infants. The results of the work are processed at the end of the practical part by the means of tables and graphs. They are compared with other methods of respiratory physiotherapy in the discussion. The effect of respiratory handling was only proved right at saturation which increased and respiratory rate which decreased.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Parizkova_Lenka_FYT_BP.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK_ Parizkova.pdfPosudek vedoucího práce322,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2_BP_OP_Parizkova.pdfPosudek oponenta práce340,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Parizkova.pdfPrůběh obhajoby práce373,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50220

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.