Title: Analýza výsledků přijímacích zkoušek do bakalářského stupně oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání
Other Titles: The analysis of the results of entrance examination to bachelor degree of specialisation: Geography with a view to education
Authors: Boudová, Michaela
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50226
Keywords: statistická analýza;tematické celky;kognitivní cíle;taxonomie vzdělávacích cílů;bloomova taxonomie;kritická místa ve výuce zeměpisu
Keywords in different language: statistical analysis;areas of interest;cognitive objectives;taxonomy of educational objectives;bloom's taxonomy;critical points in teaching geography
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou výsledků z přijímacích zkoušek do bakalářského stupně oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání, konkrétně jestli uchazeči v jednotlivých letech vykazují rozdíly v úspěšnosti odpovědí na úlohy spadajících do jednotlivých tematických celků a zda uchazeči dosahují horších výsledků u úloh, které ověřují dovednosti a schopnosti na vyšších sférách Bloomovy taxonomie výukových cílů. V první části rozebírám metody statistické analýzy, geografii, její vývoj a kritická místa ve výuce a taxonomii vzdělávacích cílů. V praktické části jsou rozebrány výsledky uchazečů v rámci jednotlivých tematických celků a kognitivních cílů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the analysis of the results of the entrance examinations to the Bachelor's degree in Geography with a focus on education. Specifically the thesis deals with the fact whether candidates in different years show differences in the success rate of answers to tasks falling into different thematic units. And also whether candidates perform worse on tasks that test skills and abilities on higher spheres of Bloom's taxonomy of learning objectives. In the teoretical section I discuss methods of statistical analysis, division of geography, its development and critical points in the teaching geography. The practical part discusses the candidates' performance in the different thematic units and cognitive objectives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Boudova Michaela.pdfPlný text práce8,2 MBAdobe PDFView/Open
Boudova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Boudova_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Boudova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce130,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.