Title: Návrh výukového modulu pro překonání kritického místa: monzuny
Other Titles: Design of a learning module to overcome a critical spot: monsoons
Authors: Jeníčková, Kateřina
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50227
Keywords: kritická místa;didaktická transformace;výukový modul;kvaziexperiment jedné skupiny před-po;pretest a posttest;bloomova taxonomie;monzun
Keywords in different language: critical spots;didactic transformation;learning module;quasi-experiment of one group before-after;pretest and post-test;bloom´s taxonomy;monsoon
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na příčiny kritičnosti tématu monzunů. Na základě zjištěných příčin kritičnosti byl navržen výukový modul, který se pokusil zjištěné příčiny kritičnosti překlenout a dále zjistit, zda došlo ke zlepšení znalostí na vyšší úrovni Bloomovy taxonomie. Hlavní výsledek práce tak tvoří identifikace příčin kritičnosti. Dalším výsledkem práce je navržený a otestovaný výukový modul. V předvýzkumu bylo použito studium literatury jako metoda pro sběr dat a další metodou byly polostrukturované rozhovory s pedagogy druhého stupně ZŠ. Pomocí otevřeného kódování byla data z rozhorů analyzována. Na základě těchto dat byl navržen výukový modul, který byl otestován přímo v praxi na vybraných žácích Jako výzkumná metoda byl vybrán kvaziexperiment jedné skupiny před-po (Campbell a Stanley, 1963; Kerlinger, 1972). Vývoj znalostí žáků byl testován pomocí vytvořených nestandardizovaných didaktických testů (pretestu a posttestu). Výsledky testů byly statisticky zpracovány (aritmetický průměr, medián, Wilcoxonův test) a graficky znázorněny. v rámci Bloomovy taxonomie (Čapek, 2015) byla testována změna úrovně znalostí.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the causes of the criticality of the monsoon theme. Based on the identified causes of criticality, a learning module was designed, which was found to overcome the identified causes of criticality and further determine whether there was an improvement in knowledge at a higher level of Bloom's taxonomy. The main result of the work is the identification of the cause of criticality. another result of the work is a designed and tested learning module. In the pre-research, the study of literature was used as a method for data collection and another method was semi-structured interviews with the teachers. The data from the interviews were analyzed using open coding. Based on these data, a learning module was designed, which was tested directly in practice on selected students. A quasi-experiment of one group before-after was chosen as the research method (Campbell and Stanley, 1963; Kerlinger, 1972). The development of students' knowledge was tested using non-standardized didactic tests (pretest and posttest). The test results were processed by statistics (arithmetic mean, median, Wilcoxon test) and graphs. Within Bloom's taxonomy (Čapek, 2015) a change in the level of knowledge was tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Katerina Jenickova.pdfPlný text práce7,42 MBAdobe PDFView/Open
Jenickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Jenickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Jenickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce118,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.