Title: Analýza nonverbálních prvků v českých učebnicích zeměpisu SŠ
Other Titles: Analysis of nonverbal elements in Czech geography textbooks for upper secondary education
Authors: Marešová, Adéla
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50236
Keywords: učebnice;funkce učebnic;nonverbální prvky;výzkum učebnic;focus group
Keywords in different language: textbooks;textbook functions;nonverbal elements;textbook research;focus group
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje porovnání nonverbálních prvků v učebnicích pro střední školy. V práci byly srovnány české učebnice zeměpisu pro střední školy. V práci byl použit kvantitativní i kvalitativní výzkum a metoda komparativní. Cílem práce bylo provést analýzu nonverbálních prvků z hlediska kvantitativního i kvalitativního v učebnicích pro SŠ. Dále byly tyto výsledky porovnány s učebnicemi pro ZŠ z předchozího výzkumu. Diplomová práce je rozčleněna na dvě významné části, teoretickou a metodickou. Teoretická část diplomové práce se věnuje učebnicím (definici, struktuře, funkci a kritériu výběru učebnic), nonverbálním prvkům (definici, typům a vlastnostem nonverbálních prvků), kvantitativnímu a kvalitativnímu výzkumu. Metodická část je zaměřena na výběr učebnic zeměpisu pro SŠ, ve kterých byl proveden výzkum z hlediska nonverbálních prvků. Pro výzkum učebnic byly vybrány tři kapitoly z fyzické geografie (hydrosféra, atmosféra a litosféra) a tři kapitoly z regionální geografie (Afrika, Asie a Amerika). Kapitoly byly mezi sebou porovnány a také byly porovnány s učebnicemi pro ZŠ. V závěru práce jsou představeny výsledky výzkumu a také zodpovězeny výzkumné otázky a hypotézy. Z provedeného výzkumu vyplývá, že se učebnice mezi sebou neliší z hlediska kvalitativního, ale spíše z hlediska kvantitativního. V učebnicích nejvíce převažuje typ nonverbálního prvku fotografie a mapový nákres. Z hlediska typu nonverbálního prvku se učebnice pro SŠ nelišily od učebnic pro ZŠ, v obou případech převažovala fotografie.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the comparison of nonverbal elements in textbooks for secondary schools. Czech textbooks of geography for secondary schools were compared in this work. Quantitative and qualitative research and a comparative method were used in the work. The aim of the work was to perform an analysis of nonverbal elements in terms of quantitative and qualitative in textbooks for high schools. Furthermore, these results were compared with textbooks for primary schools from previous research. The diploma thesis is divided into two important parts, theoretical and methodological. The theoretical part of the diploma thesis deals with textbooks (definition, structure, function and selection criteria of textbooks), nonverbal elements (definition, types and properties of nonverbal elements), quantitative and qualitative research. The methodological part is focused on the selection of geography textbooks for high schools, in which research was conducted in terms of nonverbal elements. Three chapters from physical geography (hydrosphere, atmosphere and lithosphere) and three chapters from regional geography (Africa, Asia and America) were selected for textbook research. The chapters were compared with each other and were also compared with textbooks for elementary schools. At the end of the thesis, the research results are presented, as well as the answered research questions and hypotheses. The research shows that the textbooks do not differ from each other in terms of quality, but rather in terms of quantity. The most prevalent type of nonverbal element in textbooks is photography and the map plot. In terms of the type of nonverbal element, the textbooks for high schools did not differ from the textbooks for elementary schools, in both cases photography prevailed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace _ Adela Maresova.pdfPlný text práce4,83 MBAdobe PDFView/Open
Maresova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Maresova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Maresova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce118,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.