Název: Právo na obhajobu
Další názvy: Right to defence
Autoři: Literová, Linda
Vedoucí práce/školitel: Tomeš, Milan
Oponent: Pezl, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5025
Klíčová slova: právo na obhajobu;spravedlivý proces;obviněný;obhájce;nutná obhajoba;zvolený obhájce;ustanovený obhájce;přípravné řízení;hlavní líčení;odvolací řízení;výslech obviněného;výlsech obžalovaného
Klíčová slova v dalším jazyce: right to defence;fair trial;defendant;defender;necessary defense;an advocate chosen;appointed counsel;pre-trial;trial;appeals;interrogation of the accused;questioning of the accused
Abstrakt: Právo na obhajobu je jedno ze základních lidských práv, které je zakotveno v pramenu práva, nesoucí nejvyšší právní sílu, v Listině základních práv a svobod. Toto právo je rovněž důležitou složkou spravedlivého procesu, garantovaného Listinou základních práv a svobod. Právo na obhajobu vychází z Listiny základních práv a svobod z čl. 40 odst. 3 a je dále rozvedeno trestním řádem. Je rovněž zaručeno Evropskou úmluvou na ochranu lidských práv a svobod, kde je upraveno v čl. 6.Dle Listiny musí být obviněnému poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a dále je zde upraveno právo obviněného hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Je důležité zmínit, že za obviněného považujeme až osobu, vůči níž bylo zahájeno trestní stíhání. Pro další realizaci tohoto práva zaručeného v čl. 40 odst.3, Listiny pak použijeme § 33 trestního řádu, kde je uveden taxativní výčet práv obviněného v průběhu celého trestního řízení. Obviněný se může hájit sám nebo pomocí obhájce.Obviněný si může svého obhájce zvolit v jakékoliv fázi trestního řízení. Pokud je však obviněnému obhájce ustanoven, musí jej mít již v přípravném řízení. Právo na obhajobu patří i v Německu k základním lidským právům. Stejně jako pro Českou republiku, je pro Německo závazná Evropská úmluva na ochranu lidských práv a svobod. Právo na obhajobu je v Německu zakotveno v německém trestním řádu (Strafprozessordnung).
Abstrakt v dalším jazyce: Right to plea is one of the basic human rights, which is rooted in source of law bearing the highest legal power in Bill The Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms. This right is also an important part of a fair trial, which is guaranteed by The Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms. Right to plea origins from The Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms from art. 40 par. 3 and is developed by penal code. It is also assured by The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, specifically in art. 6.According to the Charter, defendant must be provided by the time and possibility to create a plea. Equally, there is also a right to defend himself or via a lawyer. It is important to highlight that only defendant is a person who is prosecuted. We use § 33 of penal code, where an enumerative list of rights of the defendant in the run of entire of prosecution is listed , for next realization of such right guaranteed in the Charter art. 40 par. 3. Defendant can defend himself or can use a lawyer. A lawyer can be either chosen by the defendant or by the court.Accused person is allowed to choose his lawyer in any stage of prosecution. However, in case lawyer is chosen by the court, he must be selected already for the preliminary trial conduct.Right to plea belongs to basic human rights also in Germany. The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is binding for the Czech Republic as well as for Germany. Right to plea is rooted in german penal code (Strafprozessordnung) in Germany, where institutes of both chosen lawyer by defendant or by court in cases of imperative plea are defined, like in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Linda Literova.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Literova TO.pdfPosudek vedoucího práce662,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Literova - PE.pdfPosudek oponenta práce150,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Literova.pdfPrůběh obhajoby práce312,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5025

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.