Název: Nezávislost soudní moci
Další názvy: The Independence of Judiciary
Autoři: Stroukal, David
Vedoucí práce/školitel: Tomeš, Milan
Oponent: Odehnalová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5027
Klíčová slova: nezávislost;soudní moc;soudce;soudy;justice;státní zastupitelství;kárná odpovědnost;dělba moci;státní správa soudů
Klíčová slova v dalším jazyce: independence;impartiality;judiciary;courts;judge;prosecutor´s office;constitutional court;disciplinary responsibility;courts administration
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá nezávislým postavením soudní moci. Důraz je kladen na nezávislé a nestranné postavení soudů a soudců v České republice. Práce se dále zabývá ustanovováním soudců, kárnou odpovědností soudců a státních zástupců, funkcionáři soudu, platy soudců, postavením Ústavního soudu a státní správou soudů. Dále se práce zaměřuje na nestrannost státního zastupitelství a nezávislost České národní banky. Práce se také zabývá ústavními základy soudní moci v cizině.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the independent position of judiciary and emphasizes the independence and impartiality of courts and judges. The diploma thesis is focused on appointment process of judges, disciplinary responsibility of judges and prosecutors, court functionaries, salaries of judges, the position of the Constitutional Court, courts administration. The diploma thesis also deals with the impartiality of the prosecution and the independence of The Czech National Bank. The last chapter is dedicated to the constitutional foundation of judiciary abroad.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce522,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stroukal TO.pdfPosudek vedoucího práce997,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stroukal OD.pdfPosudek oponenta práce893,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stroukal.pdfPrůběh obhajoby práce303,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5027

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.