Název: Kriminalistická taktika výslechu
Další názvy: Criminalistic Interrogation Tactics
Autoři: Dubská, Natálie
Vedoucí práce/školitel: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Oponent: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50299
Klíčová slova: výslech;taktika výslechu;výslech dětí;speciální výslechová místnost
Klíčová slova v dalším jazyce: interrogation;interrogation tactics;interrogation of children;special interrogation room
Abstrakt: Diplomová práce je zpracována na téma kriminalistická taktika výslechu. Práce pojednává o pojmu výslechu jako takovém, co je jeho předmětem a co si klade za cíl. Dále je pojem výslechu rozpracován z pohledu trestněprávního, kriminalistického a forenzní psychologie. Dále se autor věnuje přípravě, neboť i přes svou četnost je výslech velmi komplexní a náročná kriminalistická praktická činnost. Poté je prostor věnován taktice a taktickým postupům navázaným na stadia výslechu a jeho druhy a vrcholí taktickými specifiky výslechu dětí, jehož součástí je rozhovor s policejními odborníky. Na závěr je krátce pojednáno o dokumentaci výslechu, bez níž by výslech nebyl jako důkaz pro účely trestního řízení použitelný.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is elaborated on the topic of criminalistic interrogation tactics. The thesis deals with the concept of interrogation as such, what is its object and what it aims at. Furthermore, the concept of interrogation is discussed from the perspective of criminal law, criminalistics and forensic psychology. Furthermore, the author discusses preparation, as despite its frequency, interrogation is a very complex and challenging criminalistic practical activity. Space is then devoted to tactics and tactical procedures linked to the stages of interrogation and its types, culminating in the tactical specifics of child interrogation, which includes an interview with police experts. Finally, the documentation of the interrogation is briefly discussed, without which the interrogation would not be usable as evidence for criminal proceedings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dubska_DP_Kriminalisticka taktika vyslechu_2022.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p. Dubska.pdfPosudek oponenta práce193,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Dubska.pdfPosudek vedoucího práce788,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pr. ob. Dubska.pdfPrůběh obhajoby práce266,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50299

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.