Název: Vnější vztahy Evropské unie se zaměřením na Turecko
Další názvy: External Relation of the European Union with the special focus on Turkey
Autoři: Plavec, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Tronečková, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5031
Klíčová slova: Evropská unie;Turecko;vnější vztahy Evropské unie;právo rozšiřování;kodaňská kritéria;celní unie;Ankarská dohoda;princip kondicionality
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;Turkey;external relation of European union;enlargement law;copenhagen criteria;customs union;Ankara agreement;principle of conditionality
Abstrakt: Diplomová práce se soustředí na právo rozšiřování Evropské unie. Práce se skládá ze dvou částí. V první je představen teoretický základ práva rozšiřování, který je poté v následující části utilizován na případ Turecka. Ve vztazích mezi Tureckem a EU se projevuje dichotomie vztahů. Zaprvé: práva a povinnosti vážící se k celní unii mezi Tureckem a EU. V tomto contextu autor zkoumá efektivitu institucionální struktury a procesních mechanismů. Zadruhé: práva a povinnosti vznikající v souvislosti s předvstupním procesem. U těchto se autor zaměřil na okolnosti a důsledky principu kondicionality.
Abstrakt v dalším jazyce: Graduate paper deals with the topic of enlargement of the European Union as one of the most successful external policies of the EU until the date. The paper consists of two relatively independent but indivisible parts. In the first part, the author gives a theoretical framework of accession process. Theoretical principles are subsequently applied in a case study on the very specific legal relation of Turkey and the European Union. The first part itself is divided into two chapters. In the first one, author presents the dynamics in development of enlargement law in the primary EU law, namely Treaties. In the second chapter, the abstract norms of enlargement law are extracted from the extensive amount of regulations created by the EU bodies over the time of past enlargements and are presented in a coherent, systematically-structured way into the chapters according to the substantial or procedural aspects of those norms. Turkey-EU pre-accession period relations can be seen as two formally independent layers of legal relations which have further consequences. Firstly, EU-Turkey customs union with rights and obligations arisen out of it. Within this context author examines the institutional set-up and procedural mechanisms of customs union and its effectiveness in time of changing circumstances. And secondly, rights and obligations which have arisen out of process governed by enlargement law. The process of enlargement is dominated by principle of conditionality and author focuses on its usage in the EU-Turkey enlargement relations. The goal is to present review of successful application of mentioned principle with its positive impact on domestic law system as well as its potential failure if not applied properly.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jaroslav_PLAVEC_Diplomova_Prace.pdfPlný text práce532,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plavec FO.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plavec TR.pdfPosudek oponenta práce973,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plavec.pdfPrůběh obhajoby práce480,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5031

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.