Název: Občanství v judikatuře Evropského soudního dvora
Další názvy: Citizenship and it's development in the European Court of Justice's jurisprudence
Autoři: Steinbachová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Tomeš, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5032
Klíčová slova: Evropská unie;Evropský soudní dvůr;judikatura;občanství;volný pohyb a pobyt;ekonomická integrace;Schengen;členské státy EU;základní práva;nediskriminace
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;European court of justice;jurisprudence;citizenship;free movement and residence;economic integration;Schengen;member states of EU;fundamental rights;non-discrimination
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na vznik a vývoj občanství Evropské Unie. Zkoumá návaznost mezi právy občanů Evropské Unie s koncepcí evropské ekonomické integrace členských států, zejména z pohledu volného pohybu a pobytu občanů EU. Prostřednictvím judikatury Evropského soudního dvora přináší zamyšlení nad dosavadním vývojem pojmu občanství, stejně jako nad přístupem Evropského soudního dvora k této problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: This Diploma thesis may be focused on the emergence and development of the citizenship of the European Union. It examines the connection between the rights of EU citizens with the concept of European economic integration of the Member States, particularly in terms of free movement and residence of EU citizens. Through the European Court of Justice's jurisprudence it brings reflection on the present development of the concept of citizenship, as well as over an attitude of the European Court of Justice related to this issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Steinbachova.pdfPlný text práce850,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steinbachova FO.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steinbachova TO.pdfPosudek oponenta práce358,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steinbachova.pdfPrůběh obhajoby práce522,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5032

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.