Title: Přímé řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety - simulační studie
Other Titles: Direct torque control for permanent magnet synchronous motor - simulation study
Authors: Mužíková, Vendula
Advisor: Uzel, David
Referee: Vošmik, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5050
Keywords: přímé řízení momentu;synchronní motory s permanentními magnety;pevná řádová čárka
Keywords in different language: direct torque control;permanent magnet synchronous motor;fixed point format
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj algoritmu přímého řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM). V první části práce je proveden teoretický popis vybraného algoritmu přímého řízení momentu PMSM. Dále je popsána tvorba simulačního modelu pohonu s napěťovým střídačem a PMSM využívající tento algoritmus řízení. Simulační model je vytvořen za určitých zjednodušujících předpokladů v jazyce C. Tento model slouží pro ověření správnosti funkce a analýzu vlastností navrženého pohonu. Následně je algoritmus včetně matematického modelu motor převeden do formátu pevné řádové čárky a připraven tak na implementaci do mikroprocesorového regulátoru. V závěru práce je model pohonu rozšířen o vstupní LC filtr a je stručně rozebrána problematika aktivní stabilizace napětí na kondenzátoru, navržená metoda je následně také simulačně ověřena.
Abstract in different language: This master thesis is focused on development of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) direct torque control algorithm. In the first part of the thesis, there is introduced the theoretical description of the selected algorithm. Further, there is described development of a simulation model of the drive with a voltage source inverter and the PMSM using that control algorithm. The simulation model is created under several simplifying assumptions in C programming language. The simulation model is used for verifying the proper function and analysis of designed drive properties. Consequently, the control algorithm is transformed in a fixed point format and prepared to be implemented in a microprocessor controller. In the last part of the work, the simulation model is extended of an input LC filter and problematic of active stabilization of the capacitor voltage is briefly described. The designed stabilization method is verified by simulations as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vendula_Muzikova.pdfPlný text práce4,42 MBAdobe PDFView/Open
047467_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,84 kBAdobe PDFView/Open
047467_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,06 kBAdobe PDFView/Open
047467_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.