Název: Přímé řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety - simulační studie
Další názvy: Direct torque control for permanent magnet synchronous motor - simulation study
Autoři: Mužíková, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Uzel, David
Oponent: Vošmik, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5050
Klíčová slova: přímé řízení momentu;synchronní motory s permanentními magnety;pevná řádová čárka
Klíčová slova v dalším jazyce: direct torque control;permanent magnet synchronous motor;fixed point format
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj algoritmu přímého řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM). V první části práce je proveden teoretický popis vybraného algoritmu přímého řízení momentu PMSM. Dále je popsána tvorba simulačního modelu pohonu s napěťovým střídačem a PMSM využívající tento algoritmus řízení. Simulační model je vytvořen za určitých zjednodušujících předpokladů v jazyce C. Tento model slouží pro ověření správnosti funkce a analýzu vlastností navrženého pohonu. Následně je algoritmus včetně matematického modelu motor převeden do formátu pevné řádové čárky a připraven tak na implementaci do mikroprocesorového regulátoru. V závěru práce je model pohonu rozšířen o vstupní LC filtr a je stručně rozebrána problematika aktivní stabilizace napětí na kondenzátoru, navržená metoda je následně také simulačně ověřena.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is focused on development of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) direct torque control algorithm. In the first part of the thesis, there is introduced the theoretical description of the selected algorithm. Further, there is described development of a simulation model of the drive with a voltage source inverter and the PMSM using that control algorithm. The simulation model is created under several simplifying assumptions in C programming language. The simulation model is used for verifying the proper function and analysis of designed drive properties. Consequently, the control algorithm is transformed in a fixed point format and prepared to be implemented in a microprocessor controller. In the last part of the work, the simulation model is extended of an input LC filter and problematic of active stabilization of the capacitor voltage is briefly described. The designed stabilization method is verified by simulations as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vendula_Muzikova.pdfPlný text práce4,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047467_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047467_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047467_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5050

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.