Title: Knowledge intensive SMEs in transition to Society 4.0: Evidence from the Czech Republic
Other Titles: Znalostně intenzivní služby v přechodu ke Společnosti 4.0: Poznatky z České republiky
Authors: Vacek, Jiří
Dvořáková, Lilia
Citation: VACEK, J. DVOŘÁKOVÁ, L. Knowledge intensive SMEs in transition to Society 4.0: Evidence from the Czech Republic. International Journal of Business & Management Studies, 2022, roč. 3, č. 11, s. 15-20. ISSN: 2694-1430
Issue Date: 2022
Publisher:  Institute for Promoting Research & Policy Development
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/50544
ISSN: 2694-1430
Keywords: znalostně intenzivní služby;Společnost 4.0;Průmysl 4.0;malé a střední podniky (MSP);metody a nástroje adaptace
Keywords in different language: knowledge-intensive services (KIS);Society 4.0;Industry 4.0;small and medium-sized enterprises (SMEs);methods and tools of adaptation
Abstract: Nástup Společnosti 4.0 vyznačující se exponenciálním růstem disruptivních technologií posiluje roli znalostně intenzivních služeb. Cílem příspěvku je přitáhnout pozornost širší komunity ke zjištěním a výstupům projektu vztahujících se k adaptaci MPS v sektoru služeb a rozšířit znalostní základnu v oblasti adaptace MSP. Výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu ukazují, že většina oslovených organizací jsou mikro a malé podniky s pozitivním přístupem k nadcházejícím změnám, ještě však zbývá dostatečný prostor pro zlepšování. Projekt přispěl k vypracování návrhu činností, metod a nástrojů, které mohou přispět ke snížení bariér na cestě ke Společnosti 4.0 nejen ze strany technologií, ale v širším socioekonomickém kontextu, včetně transformace zaměstnání a trhu práce.
Abstract in different language: The dawn of the Society 4.0 driven by the exponential growth of disruptive technologies of Industry 4.0 is reinforcing the role of knowledge intensive services. The paper aims to attract attention of the broader community to the project findings and outcomes related to adaptation of SMEs in the service sector, to introduce new insights and approaches to academic and professional community, and to raise the level of the knowledge base in the field of SMEs adaptation. The results of qualitative and quantitative research show that most of the companies investigated were small and micro companies with positive approach to the forthcoming changes, however, there still remains a lot of space for improvement. The project contributed to development of proposals of activities, methods and tools that can contribute to reducing barriers on the road to Society 4.0 related not only to new technologies, but also to broader socioeconomic context, including transformations of jobs and job market.
Rights: © Creative Commons Attribution 4.0 International Licence
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KFU)
Postprinty / Postprints (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
IJBMS_published.pdf337,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD