Název: Reforma systému důchodového zabezpečení v ČR
Další názvy: Reforming of the old age pension scheme in the Czech Republic
Autoři: Dobřemyslová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Jarý, Čestmír
Oponent: Mádlová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5074
Klíčová slova: důchodové zabezpečení;sociální zabezpečení;důchodová reforma;důchodové systémy;třípilířový důchodový systém
Klíčová slova v dalším jazyce: pension security;social security;pension reform;pension systems;three-pillar pension system
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá aktuálně schváleným návrhem důchodové reformy v ČR. V první části práce je popsána historie důchodového sytému až po současnost včetně důvodu neudržitelnosti současné koncepce důchodových systémů jak v ČR tak v EU. Následuje komparace důchodových systémů vybraných zemí EU a popis současné schválené důchodové reformy včetně novel, které jí předcházely. Poslední část práce analyzuje tuto důchodovou reformu a autorka zde upozorňuje na možná úskalí do budoucnosti. V závěru pak uvádí svůj vlastní postoj k důchodové reformě.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the currently approved design of pension reform in the Czech Republic The first part describes the history of the pension system to the present including the reason for unsustainability of the current design of pension systems in Czech Republic and also in the EU. The following comparison of pension systems of selected EU countries and the description of the current approved pension reforms, including changes. The last part of this work analyzes the pension reform, and also here the author draws attention to possible pitfalls in the future. In conclusion, stated her own position on pension reform.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_JD_2012.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci BP Dobremyslova.PDFPosudek vedoucího práce477,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent BP Dobremyslova.PDFPosudek oponenta práce722,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba BP Dobremyslova.PDFPrůběh obhajoby práce228,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5074

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.