Název: Vliv Rámcového vzdělávacího plánu na učitelovo pojetí výuky výtvarných činností
Další názvy: Impact of the curricular educational plan upon the teacher´s approach to teaching art activities
Autoři: Křepelová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Lukavský, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5088
Klíčová slova: učitelovo pojetí výuky;pojem kurikulum;výuka;reflexe;sebereflexe;výtvarná výchova;Shulmanova teorie pedagogických znalostí vázaných na obsah;Rámcový vzdělávací program
Klíčová slova v dalším jazyce: teacher's approach to teaching;instruction;reflection;introspection;art;knowledge of pedagogical theory Shulmanova tied to content;Framework educational programme
Abstrakt: Předmětem diplomové práce ??Vliv Rámcového vzdělávacího plánu na učitelovo pojetí výuky výtvarných činností?? byla komparativní studie zaměřená na existenci učitelova pojetí výuky výtvarných činností a vlivu rámcového vzdělávacího plánu. První část byla zaměřena na uvedení do problematiky ? teoretické informace o novém pojetí výtvarné výchovy, rámcových vzdělávacích plánech a učitelově pojetí výuky. V druhé části byla provedena komparativní studie na dvou školách ? odborného a všeobecného školství, z důvodu odlišností kurikulárních dokumentů. Do studie jsem využila metody kvalitativního výzkumu, hospitační analýzu pozorování výuky a strukturovaný rozhovor s učitelem. Soustředila jsem se na charakteristiku pojetí výuky, na osobní pojetí výuky výtvarných činností a vztah k širším osnovám RVP. Všechna sebraná data byla analyzována s oporou o Shulmanovu kategorizaci znalostí vázaných na obsah.
Abstrakt v dalším jazyce: The subjekt of this thesis ??The Impact of the Framework Educational Program (FEP) upon Teacher?s Conception (Approach) of Teaching Art Activities?? was a comparative study aimed at the presence of teacher?s concept (approach) of teaching art activities and the impact of the Framework Educational Program. The first part of the the thesis was focused on the introduction of the issues ? theoretical information about the new concept of art teaching, Framework Educational Program and teacher?s concept of teaching. The second part was a comparative study conducted at two types of school ?vocational and general education, for the reason of having distinct curricular documents. In the study, I used methods of qualitative research, in class observation of teaching and semi structured interview with teachers. I focused on the characteristics of the teaching concept, personal approach to art teaching activities and the relation to the broader syllabus of the FEP. All collected data were analyzed with the help of Shulman?s categorization of content knowledge.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lucie Krepelova.pdfPlný text práce6,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krepelova Lucie - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krepelova Lucie - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krepelova Lucie - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce419,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Přílohy_Lucie Křepelová.pdfPřílohy6,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5088

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.