Title: Investigations of TiO2/NanoTiO2 Bimodal Coatings Obtained by a Hybrid PVD/ALD Method on Al-Si-Cu Alloy Substrate
Other Titles: Výzkum bimodálních povlaků TiO2/NanoTiO2 získaných hybridní metodou PVD/ALD deponovaných na substrátu slitiny Al-Si-Cu
Authors: Staszuk, Marcin
Reimann, Lukasz
Pakula, Daniel
Pawlyta, Miroslawa
Musztyfaga-Staszuk, Małgorzata
Czaja, Pawel
Beneš, Petr
Citation: STASZUK, M. REIMANN, L. PAKULA, D. PAWLYTA, M. MUSZTYFAGA-STASZUK, M. CZAJA, P. BENEŠ, P. Investigations of TiO2/NanoTiO2 Bimodal Coatings Obtained by a Hybrid PVD/ALD Method on Al-Si-Cu Alloy Substrate. Coatings, 2022, roč. 12, č. 3, s. 1-15. ISSN: 2079-6412
Issue Date: 2022
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85126619288
http://hdl.handle.net/11025/51056
ISSN: 2079-6412
Keywords: PVD;ALD;hybridní povlaky;hliníkové slitiny;korozní odolnost;tribologie;TiO2
Keywords in different language: PVD;ALD;Aluminium alloys;Corrosion resistance;Hybrid coatings;PVD;TiO2;Titanium oxide;Tribology
Abstract: Cílem této studie bylo prozkoumat vliv vytvořených bimodálních vrstev typu TiO2/nanoTiO2 vyrobených hybridním procesem PVD/ALD deponovaných na hliníkové slitině typu Al-Si-Cu. Jako referenční materiály byly použity nedeponované substráty a vzorky deponované vrstvou TiO2, které byly vytvořeny pomocí samostatných procesů PVD a ALD. V rámci experimentu byla zjišťována morfologie vrstev pomocí řádkovací elektronové mikroskopie (SEM) a mikroskopie atomárních sil (AFM). Tyto testy byly použity ke stanovení struktury testovaných povlaků a jejich vlivu na fyzikálně-chemické vlastnosti vrstev. Fyzikálně-chemické vlastnosti byly analyzovány pomocí potenciodynamické metody a metody elektrochemické impedanční spektroskopie. Analýza získaných korozních produktů byla provedena pomocí SEM a EDS analýzy. Na základě analýz polarizačních křivek testovaných materiálů a Tafelově analýze bylo zjištěno, že vzorek s bimodálním povlakem typu TiO2/nanoTiO2 prokázal nejvyšší odolnost proti korozi, neboť vykazoval nejnižší hodnotu korozního proudu a nejvyšší hodnotu polarizačního odporu. Navíc byl prokázán pozitivní vliv testovaných vrstev na zlepšení tribologického kontaktu mezi povrchy povlakovaných materiálů a povrchy protikusů vyrobených ze slinutých karbidů.
Abstract in different language: This study aimed to investigate the influence of bimodal TiO2/nanoTiO2 coatings obtained in the PVD/ALD hybrid process on an Al-Si-Cu-type aluminium alloy on the physicochemical properties of the investigated materials. The reference materials were uncoated substrates and samples coated with TiO2 coatings in single PVD and ALD processes. Tests were carried out on the morphology of coatings using scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM) to determine the structure of the tested coatings and their influence on physicochemical properties. The tests of physicochemical properties were carried out using the potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy methods. The analysis of corrosion products obtained during the study of physicochemical properties was performed using SEM and EDS analysis. Based on the analysis of anode polarisation curves of the tested materials and Tafel analysis, it was found that a sample demonstrated the highest corrosion resistance with a bimodal coating-type TiO2/nanoTiO2, which had the lowest value of corrosion current and the highest value of polarisation resistance. The slightest corrosion resistance was characteristic for uncovered samples. Moreover, the influence of the tested coatings on the improvement of tribological contact of the surfaces of the coated materials with the counter-specimen made of cemented carbides was demonstrated. © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
coatings-12-00338-v2 (5).pdf5,88 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD