Title: Politicko-geografická témata v českém gymnaziálním kurikulu. Je geografie outsider, nebo premiant politického vzdělávání?
Other Titles: Political geography topics in the Czech grammar school curriculum. Is geography an outsider or top of the class of political education?
Authors: Hána, David
Jelen, Libor
Seidlová, Alexandra
Vogt, David
Citation: HÁNA, D. JELEN, L. SEIDLOVÁ, A. VOGT, D. Politicko-geografická témata v českém gymnaziálním kurikulu. Je geografie outsider, nebo premiant politického vzdělávání?. Informace České geografické společnosti, 2022, roč. 41, č. 1, s. 15-26. ISSN: 1213-1075
Issue Date: 2022
Publisher: Česká geografická společnost
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51157
ISSN: 1213-1075
Keywords: politická geografie;vyšší sekundární vzdělávání;geografické vzdělávání;analýza kurikula;Česko
Keywords in different language: political geography;upper secondary education;geographical education;curriculum analysis;Czechia
Abstract: Článek navazuje na současnou diskuzi o podobě výuky regionální geografie, jejíž starší pojetí vede k redukci problémově zaměřených témat typických i pro politickou geografii. Cíli článku bylo pomocí obsahové analýzy zjistit, jaká politicko-geografická témata se vyskytují ve školních vzdělávacích programech českých gymnázií v předmětech geografie, dějepis a základy společenských věd a jaké je postavení geografie ve výuce politicko-geografických témat ve srovnání se zmíněnými předměty. Zjištění poukazují na nevhodné rozdělení témat mezi několik předmětů, které mají odlišný přístup k jejich výuce a které nemusí studentům zprostředkovat geografickou orientaci v prostorových souvislostech a mezioborovou interpretaci problémů. Téma evropské integrace naopak považujeme za příklad ideálního multidisciplinárního pojetí výuky, které by mělo být reflektováno už v samotných kurikulárních dokumentech. Závěr nabízí zamyšlení nad řešením aktuálního stavu.
Abstract in different language: The article follows up a contemporary discussion of the form of regional geography teaching, whose older concept leads to the reduction of problem-oriented topics typical of political geography, too. The aim of the article was to find out by the content analysis what political geography topics occur in school educational programs of Czech grammar schools in such subjects as geography, history and basics of social sciences, and what is the position of geography in teaching political geography topics in comparison with the mentioned subjects. The findings point out an inappropriate division of topics between several subjects, which have a different approach to their teaching and which do not have to provide students with geographical orientation in spatial context and interdisciplinary interpretation of problems. On the contrary, the issue of European integration is considered an example of ideal multidisciplinary concept of teaching, which should be reflected in the curricular documents themselves. The conclusion offers reflections on the solutions to the current situation.
Rights: © Česká geografická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
icgs012022_hana.pdf2,37 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD