Title: Možnosti materiálových měření a experimentálních zkoušek pro oblast energetiky - posouzení vlivu svařovacího procesu na degradaci materiálu
Other Titles: Possibilities of the materials measurements and experimental tests in the energetics section – evaluation influence of the welding process on the material degradation
Authors: Moravec, Jaromír
Nováková, Iva
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 79-82.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51359
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: materiálové měření;svařování;degradace;experiment
Keywords in different language: materials measurement;welding;degradation;experiment
Abstract: V rámci řešení projektů TACR a MPO bylo provedeno množství svařovacích experimentů a měření materiálových dat na ocelích 10GN2MFA, P91, P92 a X23CrMoV12-1, majících za cíl popsat a pochopit děje, k nimž při svařování dochází. Porozumět celému procesu a ne pouze získanému výsledku pomáhají numerické simulace. K tomu je však třeba získat a naměřit vstupní veličiny a údaje, mezi něž ARA diagram, mechanické zkoušky základních materiálů i materiálů podrobených teplotním cyklům, popouštěcí diagramy a krátkodobé creepové testy, případně testy akcelerovaného creepu. Mimo to byly navrženy a měřeny cílené testy zaměřené na nízkocyklovou a teplotní únavu realizované pomocí fyzikálně – mechanického simulátoru GLEEBLE. Cílem příspěvku je ukázat, jak by měly být koncipovány experimenty z hlediska dostatečné vypovídající hodnoty i z hlediska následné interpretace výsledků.
Abstract in different language: In terms of solving projects TACR and MPS there were performed a lot of welding experiments and measurement the material data for steels 10Gn2MFA, P91, P92 and X23CrMoV12-1 with aim to describe and understand processes that accompany own welding process. Thus as a major aim there was to understand the whole process, not only to measure results for the numerical simulations. However to achieve such goal, it is necessary to obtain and measure input quantities and data as is e.g. TTT diagram, mechanical tests of basic materials as well as temperature cycles loaded materials, tempering diagrams and short-term creep test, even. in the form of accelerate creep tests. Moreover there were designed and measured tests focused on the low-cycle and temperature fatigue loading by means of the physical – mechanical simulator GLEEBLE. The aim of paper is to show how there should be designed experiments in light of the sufficiently enough significance as well as the subsequent interpretation of results.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-125-128.pdfPlný text657 kBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.