Název: Analýza zahraniční politiky vybrané země postsovětského prostoru: Gruzie - vztahy s Ruskou federací po roce 2000
Další názvy: Analysis of Georgia - Relations with the Russian Federation after 2000
Autoři: Ženíšková, Patricie
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5142
Klíčová slova: zahraniční politika;Gruzie;Ruská federace;vývoj;konflikt;nacionalismus;řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: foreign policy;Georgia;Russian federation;development;conflict;nationalism;solution
Abstrakt: Má bakalářská práce se zabývá zahraniční politikou Gruzie a jejími vztahy s Ruskou federací zejména po roce 2000. V první části své práce se převážně zaměřuji na historii této země a snažím se vymezit její chování vůči prostředí ve kterém se formovala její zahraniční politika. Dále zde zkoumám zrod a vzestup nacionálního myšlení, které se začlo rozvíjet od spojení s Ruskem. Druhá část mé práce je zaměřena na vývoj zahraniční politiky po roce 2000. V této části řeším problematiku konfliktů na gruzínském území a její způsob vypořádání se s nimy. Po celou dobu své práce analyzuji rusko-gruzínské vztahy. V závěru se pokouším odhadnout budoucí vývoj gruzínské zahraniční politiky a navrhnout možné řešení vnitropolitických konfliktů, které v zemi přetrvávají.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with the foreign policy of Georgia and its relationship with the Russian Federation, especially after the 2000. The first part of my work is mainly focused on the history of the country and trying to define its behavior towards the neighboring areas in which it shapes its foreign policy. Furthermore, I examine the birth and rise of nationalistic thinking which developed after the merge with Russia. The second part of my work is focused on the development of foreign policy after the 2000. This section addresses the issues and conflicts of Georgian territory and its way of dealing with them. While thought out my work I analyze the Russian-Georgian relations. In conclusion, I attempt to predict the future development of Georgia's foreign policy and propose a possible solution to internal political conflicts that persist in the country.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zeniskova BP zari.pdfPlný text práce621,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeniskova_ved_mvves.pdfPosudek vedoucího práce494,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeniskova_OPO_verze_2.pdfPosudek oponenta práce93,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeniskova.pdfPrůběh obhajoby práce368,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5142

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.