Title: Okolnosti a příčiny vzniku tajné služby SAVAK
Other Titles: Circumstances and causes for the establishment of the SAVAK secret service
Authors: Klik, Jan
Citation: KLIK, J. Okolnosti a příčiny vzniku tajné služby SAVAK. Moderní dějiny, 2022, roč. 30, č. 1, s. 67-102. ISSN: 1210-6860
Issue Date: 2022
Publisher: Historický ústav AV ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51532
ISSN: 1210-6860
Keywords: Írán;bezpečnostní politika;zpravodajská služba;tajná policie;Savak
Keywords in different language: Iran;security policy;intelligence service;secret police;Savak
Abstract: Tento příspěvek si klade za cíl osvětlit zahraničněpolitický a vnitřní bezpečnostní kontext, které přispěly k rozhodnutí zřídit zpravodajskou službu a tajnou policii, obojí začleněné do jedné všeobjímající organizace SAVAK. Příspěvek zohledňuje vliv zahraničněpolitických aktérů, zejména Spojených států amerických, na posilování schopností íránských ozbrojených sil, zejména s ohledem na specifické potřeby vyplývající z kontextu studené války 50. let. Pro pochopení situace, ve které se Írán nacházel v polovině 20. století, je také nutné stručně nastínit vývoj bezpečnostního a zejména zpravodajského aparátu v Íránu v předchozích obdobích.
Abstract in different language: This paper aims to illuminate the foreign policy, and internal security context, which contributed to the decision to establish an intelligence service and a secret police, both included in one all-embracing organization, SAVAK. The paper takes into account the influence of foreign policy actors, especially the United States of America, on the strengthening of Iran's armed forces capabilities, especially with regard to the specific needs arising from the context of the Cold War in the 1950s. To understand the situation in which Iran found itself in the middle of the 20th century, it is also necessary to provide a brief outline of the development of the security and, in particular, intelligence apparatus in Iran in previous periods.
Rights: © Historický ústav AV ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KBS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
md_30_1_2022_fin_el_verze.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD