Title: Heat and Pain Identity Statements and the Imaginability Argument
Other Titles: Tvrzení o identitě u tepla a bolesti a argument představitelnosti
Authors: Polák, Michal
Citation: POLÁK, M. Heat and Pain Identity Statements and the Imaginability Argument. European Journal of Analytic Philosophy, 2022, roč. 18, č. 2, s. 1-31. ISSN: 1845-8475
Issue Date: 2022
Publisher: Hrčak
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51593
ISSN: 1845-8475
Keywords: teorie identity;nutná a kontingentní tvrzení;Kripke;nevědomá fenomenalita
Keywords in different language: identity theory;necessary and contingent statements;Kripke;unconscious phenomenality
Abstract: Cílem první části článku je odhalit, že Kripkeho argumentace proti typové teorii identity nerozlišuje důsledně význam jednotlivých termínů vstupujících do vztahu identity, a proto je jeho tvrzení o nesprávnosti analogie mezi větami "teplo je molekulární pohyb" a "bolest je pálení C-vláken" chybné. Druhá část článku se zaměřuje na relevanci modálního argumentu v konfrontaci s empirickou evidencí. Argumentuje proti předpokladu obsaženému v modálním argumentu, že k identickému neurobiologickému vzorci dochází bez ohledu na to, zda je vědomá bolest přítomna, nebo zcela chybí.
Abstract in different language: The aim of the first part of the paper is to expose that Kripke’s argument against type-identity theory does not rigorously distinguish the meaning of individual relata entering the identity relation, and therefore his claim about the faultiness of the analogy between propositions “heat is molecular motion”, and “pain is C-fibres firing”, is mistaken. The second part of the paper focuses on the relevance of the modal argument in confrontation with empirical evidence. It argues against the assumption embedded in the modal argument that an identical neurobiological pattern occurs regardless of whether conscious pain is present or completely absent.
Rights: © CC BY-SA
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Polák - Heat and Pain.pdf345,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD