Title: Potenciál rozvojových ploch pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaných územích
Other Titles: The potential of development sites for efficient rainwater management in urbanized territories
Authors: Kopp, Jan
Vogt, David
Hejduk, Tomáš
Roub, Radek
Urban, Filip
Citation: KOPP, J. VOGT, D. HEJDUK, T. ROUB, R. URBAN, F. Potenciál rozvojových ploch pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaných územích. Urbanismus a územní rozvoj, 2022, roč. 25, č. 5, s. 30-39. ISSN: 1212-0855
Issue Date: 2022
Publisher: Ústav územního rozvoje
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51599
ISSN: 1212-0855
Keywords: hospodaření se srážkovou vodou;městské plánování;krajinný pokryv;environmentální parametry;město Plzeň
Keywords in different language: rainwater management;urban planning;land cover;environmental parameters;city of Pilsen
Abstract: Cílem příspěvku je specifikovat pět základních typů rozvojových ploch měst z hlediska podmínek pro projektování systémů hospodaření se srážkovou vodou. Předpoklady pro optimální návrh systému hospodaření se srážkovou vodou byly částečně odvozeny na základě statistického rozboru detailní struktury pokryvu ploch modelového území Plzně. Průměrné hodnoty zastoupení pokryvu ploch byly využity k výpočtu environmentálních parametrů, charakteristických pro jednotlivé typy funkčního využití. Dále byly pro stanovení potenciálu území pro hospodaření se srážkovou vodou zohledněny poznatky z rozboru literatury v oblasti typologie funkčních ploch urbanizovaných území z hlediska klimatických a hydrologických podmínek. V příspěvku také diskutujeme majetkový podíl města na jednotlivých typech území a jeho vliv na prosazování vhodného systému hospodaření se srážkovou vodou. Zobecnění výsledků, doplněné o poznatky z dostupných typologií, se návazně stane podkladem pro tvorbu softwaru a metodiky na podporu výběru vhodných opatření hospodaření se srážkovou vodou a nástrojů veřejné správy na jejich prosazování.
Abstract in different language: The aim of this article is to specify five basic types of urban development sites in terms of rainwater management and conditions for projects for rainwater management systems. In part, preconditions for an ideal rainwater management system have been taken from a statistical analysis of detailed site cover structure in a model territory in the city of Plzeň. The mean values of site cover representation have been used to calculate the environmental parameters characteristic of particular types of functional use. Knowledge of literature on functional urban areas in the context of climatic and hydrological conditions has also been taken into account in order to identify the rainwater management potential of various territories. The article includes a discussion on the property share of municipalities in various types of territories and its impact on advances in suitable systems of rainwater management. A summary of the results, enhanced by knowledge of available typologies, will inform the creation of software and methodology to support rainwater management measures and tools that the state administration will use to apply them.
Rights: © Ústav územního rozvoje
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kopp_clanek_uur_casopis_5_22.pdf790,58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD