Title: Diagnózy a intervence pohledem pedagogů ošetřovatelství
Other Titles: DIAGNOSES AND INTERVENTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF NURSING TEACHERS
Authors: Frei, Jiří
Archalousová, Alexandra
Citation: FREI, J. ARCHALOUSOVÁ, A. DIAGNÓZY A INTERVENCE POHLEDEM PEDAGOGŮ OŠETŘOVATELSTVÍ. In Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XII. a konference ČAS Region plzeňský : recenzovaný sborník z kongresu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. s. 51-63. ISBN: 978-80-261-1085-9
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/51645
ISBN: 978-80-261-1085-9
Keywords: diagnóza;intervence;pedagogové ošetřovatelství
Keywords in different language: diagnosis;interventions;nursing teachers
Abstract: Důraz v ošetřovatelském vzdělávání a klinické praxi je kladen na validační šetření a jeho implementaci do vzdělávání sester a dalších zdravotnických profesí. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, které ošetřovatelské diagnózy NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) a na ně navazující ošetřovatelské intervence NIC (Nursing Interventions Classification) expertky ošetřovatelství z akademického prostředí/pedagogové ve Slovenské (dále SR) a v České republice (dále ČR) stanovují nejčastěji. Určit ty ošetřovatelské diagnózy, které jsou hodnoceny jako významné. Metody: Pro výzkum byla použita Likertova škála a Fehringův model validity diagnostického obsahu (Diagnostic Content Validity Model, DCV model). Výběrový soubor tvořilo celkem 55 respondentů (n=55, ve 2 podsouborech n1, n2), z toho 39 z SR a 16 z ČR. Hodnoceno bylo celkem 14 položek, které zahrnovaly 14 ošetřovatelských diagnóz NANDA. Výsledky: Zjistili jsme, že slovenské a české sestry/expertky shodně vyhodnotily diagnózy Riziko infekce a Akutní bolest, z toho slovenské expertky uvedly Akutní bolest (4,49) a Riziko infekce (4,03), české expertky uvedly položky Riziko infekce (4) a Akutní bolest (4). Závěr: Výsledky mezinárodní studie podávají validní poznatky pro rozvoj kurikula budoucích sester a možnost objektivní validace ošetřovatelských intervencí NIC ve vztahu k vybraným ošetřovatelským diagnózám.
Abstract in different language: Emphasis in nursing education and clinical practice is placed on validation research and its implementation in the education of nurses and other health professions. The aim of the research was to find out which nursing diagnoses NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) and related nursing interventions NIC (Nursing Interventions Classification) nursing experts from academia / teachers in Slovakia (hereinafter SR) and in the Czech Republic (hereinafter CR) they determine most often. Identify those nursing diagnoses that are rated as significant. Methods: The Likert scale and the Fehring Diagnostic Content Validity Model (DCV model) were used for the research. The sample consisted of a total of 55 respondents (n = 55, in 2 sub-files n1, n2), of which 39 from the Slovak Republic and 16 from the Czech Republic. A total of 14 items were evaluated, which included 14 NANDA nursing diagnoses. Results: We found that Slovak and Czech nurses evaluated the diagnoses Risk of Infection and Acute Pain, of which Slovak experts stated Acute Pain (4.49) and Risk of Infection (4.03), Czech experts stated items Risk of Infection (4 ) and Acute pain (4). Conclusion: The results of the international study provide valid knowledge for the development of the curriculum of future nurses and the possibility of objective validation of NIC nursing interventions in relation to selected nursing diagnoses.
Rights: © Západočeská univerzita
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sborník 2022.pdf593,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD