Title: Historical Map Toponym Extraction for Efficient Information Retrieval
Other Titles: Extrakce toponym z historických map pro efektivní vyhledávání informací
Authors: Lenc, Ladislav
Martínek, Jiří
Baloun, Josef
Prantl, Martin
Král, Pavel
Citation: LENC, L. MARTÍNEK, J. BALOUN, J. PRANTL, M. KRÁL, P. Historical Map Toponym Extraction for Efficient Information Retrieval. In Document Analysis Systems : 15th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems, DAS 2022. Cham: Springer, 2022. s. 171-183. ISBN: 978-3-031-06554-5 , ISSN: 0302-9743
Issue Date: 2022
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85131115206
http://hdl.handle.net/11025/51648
ISBN: 978-3-031-06554-5
ISSN: 0302-9743
Keywords: historické mapy;toponyma;detekce textu;optické rozpoznávání znaků;vyhledávání informací;plně konvoluční neuronové sítě
Keywords in different language: Historical maps;Toponyms;Text detection;OCR;IR;FCN
Abstract: Článek se zabývá detekcí, klasifikací a rozpoznáváním toponym v ručně kreslených historických katastrálních mapách. Toponyma jsou místní jména měst, vesnic a dalších míst, jako jsou řeky, lesy atd. Extrahovaná toponyma se používají jako klíčová slova v systému vyhledávání informací, které umožňuje inteligentní a efektivní vyhledávání v historických mapových sbírkách. Vytvořili jsme novou datovou sadu, která je volně dostupná pro výzkumné účely. Poté navrhujeme nový přístup ke klasifikaci toponym založený na deskriptoru KAZE. Dále porovnáváme a vyhodnocujeme několik nejmodernějších metod pro detekci na naší úloze detekce toponym. Na závěr prezentujeme výsledky rozpoznávání textu toponym pomocí populárního enginu Tesseract.
Abstract in different language: The paper deals with detection, classification and recognition of toponyms in hand-drawn historical cadastral maps. Toponyms are local names of towns, villages and landscape features such as rivers, forests etc. The detected and recognized toponyms are utilized as keywords in an information retrieval system that allows intelligent and efficient searching in historical map collections. We create a novel annotated dataset that is freely available for research and educational purposes. Then, we propose a novel approach for toponym classification based on KAZE descriptor. Next we compare and evaluate several state-of-the-art methods for text and object detection on our toponym detection task. We further show the results of toponym text recognition using popular Tesseract engine.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Springer Nature Switzerland AG
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
DAS_clanek_ve_sborniku.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD