Title: Analysis of multi constant current flowmeter heated elements
Other Titles: Analýzy průtokoměru s více elementy žhavenými konstantním proudem
Authors: Sedláček, Jan
Hurda, Lukáš
Mráček, Jindřich
Citation: SEDLÁČEK, J. HURDA, L. MRÁČEK, J. Analysis of multi constant current flowmeter heated elements. In ENGINEERING MECHANICS 2022 Proceedings. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2022. s. 357-360. ISBN: 978-80-86246-51-2 , ISSN: 1805-8256
Issue Date: 2022
Publisher: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/51738
ISBN: 978-80-86246-51-2
ISSN: 1805-8256
Keywords: anemometry se žhavenými drátky;průtokoměr s vícenásobným žhavením konstantním proudem;CFD;kriteriální rovnice
Keywords in different language: hot wire anemometry;multi constant current flowmeter;CFD;criterion equations
Abstract: Příspěvek se zabývá úvodními analýzami při vývoji nové generace průtokoměru s více elementy žhavenými konstantním proudem. Jedná se o specializované měřicí zařízení kombinující anemometry se žhavenými drátky a tomografické vyhodnocení měřených dat. Měřicí zařízení je navrženo zejména pro automobilový průmysl pro přímé měření na výměnících tepla. Prezentované úvodní analýzy byly zaměřeny na ověření parametrů současných měděných drátových elementů a možnost jejich náhrady elementy s lepšími vlastnostmi. Provedené analýzy zahrnovaly experimentální vyšetření parametrů, CFD simulace a výpočty založené na kriteriálních rovnicích využívaných v drátkové anemometrii. Příspěvek stručně uvádí použité modely a příklady vypočtených i měřených výsledků které jsou diskutovány.
Abstract in different language: This paper deals with the initial analyses in the development of a new generation of Multi Constant Current Flowmeter. It is a specialized measuring instrument combining hot wire anemometers and tomographic evaluation of measured data. The meter is designed especially for the automotive industry for measuring directly on heat exchangers. The presented initial analyses focus on verifying the properties of the existing copper hot wire element and the possibility of replacing it with an element with better functional properties. Analyses include experimental parameter determination, Computational Fluid Dynamics simulations and calculations with use of criterion equation used in hot wire anemometers. The paper briefly presents the applied models and examples of calculated and measured results, which are discussed.
Rights: © Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference objects
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SEDLACEK_357.pdf852,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD