Title: Covariance Intersection fusion with element-wise partial knowledge of correlation
Authors: Ajgl, Jiří
Straka, Ondřej
Citation: AJGL, J. STRAKA, O. Covariance Intersection fusion with element-wise partial knowledge of correlation. Automatica, 2022, roč. 139, č. May 2022, s. Neuveden. ISSN: 0005-1098
Issue Date: 2022
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85124233074
http://hdl.handle.net/11025/51741
ISSN: 0005-1098
Keywords: průnik kovariancí;distribuované odhadování;vícesenzorová fúze dat;částečná znalost korelace
Keywords in different language: Covariance Intersection;Distributed estimation;Multisensor data fusion;Partially known correlation
Abstract: Průnik Kovariancí je pravidlo lineární fúze pro slučování odhadů. Pokud není vzájemná korelační matice chyb dvou odhadů známa, je toto pravidlo optimální ve smyslu mezí. Článek rozpracovává případ, kdy jsou některé prvky této matice známy. Zavádí techniky pro konstruování třídy horních mezí sdružené matice střední kvadratické chyby. Všechny konfigurace fúzí až čtyř odhadů jsou uvažovány výslovně. Představené techniky jsou též použitelné pro fúze více než čtyř odhadů.
Abstract in different language: Covariance Intersection fusion is a linear rule for combining estimates. If the cross-correlation matrix of the errors of two estimates is unknown, the rule is bound-optimal. This paper elaborates the case when some elements of the cross-correlation matrix are known. Techniques for constructing a family of upper bounds of the joint mean square error matrix are introduced. All configurations for the fusion of up to four estimates are considered explicitly. The techniques are also applicable for the fusion of more than four estimates.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S0005109822000127-main.pdf543,16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD