Title: Study on cooling of high performance SIC features
Other Titles: Studie chlazení vysokovýkonných SiC prvků
Authors: Marek, Václav
Křížek, Michal
Kavalír, Tomáš
Citation: MAREK, V. KŘÍŽEK, M. KAVALÍR, T. STUDY ON COOLING OF HIGH PERFORMANCE SIC FEATURES. MM Science Journal, 2023, roč. 2023, č. March, s. 6393-6397. ISSN: 1803-1269
Issue Date: 2023
Publisher: MM publishing Ltd.
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85150304201
http://hdl.handle.net/11025/51871
ISSN: 1803-1269
Keywords: chlazení;simulace proudění;optimalizace proudění
Keywords in different language: heat sink;computed fluid dynamic;flow optimization
Abstract: Vysoce výkonné elektronické součástky jsou důležité prvky téměř všech moderních motorizovaných strojů. Tyto křemíkové komponenty jsou výrazně minimalizovány, zejména v odvětví dopravy. Koncentrace výkonu vyžaduje dokonalé chladicí podmínky. Běžně používaným principem je průtokové chlazení aktivním chladicím okruhem s chladiči. Dostatečné chlazení a rovnoměrné teplotní pole na teplosměnné ploše jsou rozhodující parametry pro udržitelnou funkci komponent z karbidu křemíku. Tato studie využívá pokročilé metody CFD k analýze současného stavu běžně vyráběných výměníků tepla a poskytuje nové přístupy optimalizací CFD v kombinaci s 3D tištěnými díly. Přístup založený na 3D tisku také umožňuje designovou inspiraci v přírodních principech. Biomimetická inspirace ukazuje širokou škálu tisíce let trvající optimalizace provedené přírodou. Výzkum v této oblasti nám může pomoci s vývojem povrchů pro lepší přenos tepla. Simulace přenosu tepla jsou ověřeny laboratorním měřením prototypových chladičů. Tyto techniky jsou prezentovány na jedinečném designu chladiče, který byl simulován, vyroben a měřen. Studie ukazuje CFD přístupy, popisuje detaily měření prototypu a zabývá se i negativními otázkami kovového 3D tisku.
Abstract in different language: High-performance electronic parts are vital features in almost all modern motorized machines. These silicon components are significantly minimised, especially in transportation branch. Concentration of performance requires perfect cooling conditions. A fluid flow cooling by an active cooling circuit with heat sinks is a commonly used principle. Sufficient cooling and uniform temperature field on heat transfer area are crucial parameters for the sustainable function of Silicon-Carbide components. Producer of electric vehicles induces research in the field of coolers due to the requirements of installed SiC features. This study uses advanced CFD methods to analyse the current state of commonly manufactured heat exchangers and provides new approaches by CFD optimisation in combination with 3D printed replacement parts. Approach based on 3D print also allows design inspiration in natural principles. Biomimetic inspiration shows a wide range of thousands of years lasting optimisation made by nature. Research in this field can help us with the evolution of enhanced heat transfer surfaces. Developed coolers were examined by CFD techniques. Simulations of heat transfer are verified by laboratory measurement of prototype heatsinks. These techniques are presented on the unique de-sign of a heat sink which was simulated, manufactured, and measured. The study shows CFD approaches, describes details of prototype measurement, and also deals with negative issues of metal 3D print.
Rights: © MM publishing Ltd.
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mmscience_2023-03_study-on-cooling-of-high-performance-sic-features.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD