Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHouška, Jiří
dc.contributor.authorZeman, Petr
dc.date.accessioned2023-05-15T10:00:17Z-
dc.date.available2023-05-15T10:00:17Z-
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationHOUŠKA, J. ZEMAN, P. Role of Al in Cu–Zr–Al thin film metallic glasses: molecular dynamics and experimental study. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2023, roč. 222, č. 5 APRIL 2023, s. "112104-1" - "112104-9". ISSN: 0927-0256cs
dc.identifier.issn0927-0256
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51876
dc.identifier.uri2-s2.0-85149750434
dc.description.abstractČlánek se zabývá rolí Al v tenkovrstvých kovových sklech založených na Cu a Zr. Využíváme kombinaci simulací procesu růstu atom po atomu pomocí molekulární dynamiky s magnetronovým naprašováním. Vycházíme z dříve studovaného složení Cu0,46Zr0,54, a zaměřujeme se na vliv přidání Al do Cu0,46Zr0,54 (simulace) a Cu0,46(Zr+Hf)0,54 (naprašování). Dosavadní stav poznání je prohlouben díky kvantifikaci homogenity, densifikace, uspořádání na krátkou vzdálenost (vazebné preference a koordinační čísla) a střední vzdálenost (common neighbor a network ring statistics) a funkčních vlastností (tvrdost, Youngův modul, teplota skelného přechodu a krystalizační teplota) v širokém rozsahu obsahů Al (0 až 20 %) a podmínek přípravy. Identifikovali jsme klíčové stavební jednotky Cu–Zr–Al: ikosahedrální klastry (12 vrcholů) centrované kolem Cu a Al a supraikosahedrální klastry (16 vrcholů) centrované kolem Zr. Simulace na atomární úrovni poskytly mnoho experimentálně nedostupných informací a vysvětlily experimentální data.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.relation.ispartofseriesComputational Materials Scienceen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectZr–Cu–Alcs
dc.subjectKovová sklacs
dc.subjectMolekulární dynamikacs
dc.subjectSimulace růstucs
dc.subjectEmpirické potenciálycs
dc.titleRole of Al in Cu–Zr–Al thin film metallic glasses: molecular dynamics and experimental studyen
dc.title.alternativeRole Al v tenkovrstvých kovových sklech Cu–Zr–Al: molekulární dynamika a experimentcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper deals with the role of Al in thin film metallic glasses based on Cu and Zr. We employ a combination of molecular dynamics simulations of the atom-by-atom growth process with magnetron sputtering. We use the previously studied composition Cu0.46Zr0.54 as a starting point, and focus on the effect of Al incorporation into Cu0.46Zr0.54 (simulations) and Cu0.46(Zr+Hf)0.54 (sputtering). We go beyond the state-of-the-art by quantifying the homogeneity, densification, short-range order (bonding preferences and coordination numbers), medium-range order (common neighbor and network ring statistics), and functional properties (hardness, Young's modulus, glass transition temperature, and crystallization temperature) in a wide range of Al contents (0 to 20 at.%) and growth conditions. We identify the key building blocks of Cu–Zr–Al: icosahedral clusters (12 vertices) centered around Cu and Al, and supraicosahedral clusters (16 vertices) centered around Zr. The atomic-scale simulations provide a lot of information not accessible experimentally and explain the experimental data.en
dc.subject.translatedZr–Cu–Alen
dc.subject.translatedMetallic glassesen
dc.subject.translatedMolecular dynamicsen
dc.subject.translatedGrowth simulationsen
dc.subject.translatedEmpirical potentialsen
dc.identifier.doi10.1016/j.commatsci.2023.112104
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number951520800001
dc.identifier.obd43939274
dc.project.IDGA22-18760S/Nové funkční tenkovrstvé materiály na bázi kovových skel a duální fázové strukturycs
dc.project.ID90140/Velká výzkumná infrastruktura_(J) - e-INFRA CZcs
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD23_Houska,Zeman_clanek.pdf6,06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD