Title: Role of Al in Cu–Zr–Al thin film metallic glasses: molecular dynamics and experimental study
Other Titles: Role Al v tenkovrstvých kovových sklech Cu–Zr–Al: molekulární dynamika a experiment
Authors: Houška, Jiří
Zeman, Petr
Citation: HOUŠKA, J. ZEMAN, P. Role of Al in Cu–Zr–Al thin film metallic glasses: molecular dynamics and experimental study. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2023, roč. 222, č. 5 APRIL 2023, s. "112104-1" - "112104-9". ISSN: 0927-0256
Issue Date: 2023
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51876
2-s2.0-85149750434
ISSN: 0927-0256
Keywords: Zr–Cu–Al;Kovová skla;Molekulární dynamika;Simulace růstu;Empirické potenciály
Keywords in different language: Zr–Cu–Al;Metallic glasses;Molecular dynamics;Growth simulations;Empirical potentials
Abstract: Článek se zabývá rolí Al v tenkovrstvých kovových sklech založených na Cu a Zr. Využíváme kombinaci simulací procesu růstu atom po atomu pomocí molekulární dynamiky s magnetronovým naprašováním. Vycházíme z dříve studovaného složení Cu0,46Zr0,54, a zaměřujeme se na vliv přidání Al do Cu0,46Zr0,54 (simulace) a Cu0,46(Zr+Hf)0,54 (naprašování). Dosavadní stav poznání je prohlouben díky kvantifikaci homogenity, densifikace, uspořádání na krátkou vzdálenost (vazebné preference a koordinační čísla) a střední vzdálenost (common neighbor a network ring statistics) a funkčních vlastností (tvrdost, Youngův modul, teplota skelného přechodu a krystalizační teplota) v širokém rozsahu obsahů Al (0 až 20 %) a podmínek přípravy. Identifikovali jsme klíčové stavební jednotky Cu–Zr–Al: ikosahedrální klastry (12 vrcholů) centrované kolem Cu a Al a supraikosahedrální klastry (16 vrcholů) centrované kolem Zr. Simulace na atomární úrovni poskytly mnoho experimentálně nedostupných informací a vysvětlily experimentální data.
Abstract in different language: The paper deals with the role of Al in thin film metallic glasses based on Cu and Zr. We employ a combination of molecular dynamics simulations of the atom-by-atom growth process with magnetron sputtering. We use the previously studied composition Cu0.46Zr0.54 as a starting point, and focus on the effect of Al incorporation into Cu0.46Zr0.54 (simulations) and Cu0.46(Zr+Hf)0.54 (sputtering). We go beyond the state-of-the-art by quantifying the homogeneity, densification, short-range order (bonding preferences and coordination numbers), medium-range order (common neighbor and network ring statistics), and functional properties (hardness, Young's modulus, glass transition temperature, and crystallization temperature) in a wide range of Al contents (0 to 20 at.%) and growth conditions. We identify the key building blocks of Cu–Zr–Al: icosahedral clusters (12 vertices) centered around Cu and Al, and supraicosahedral clusters (16 vertices) centered around Zr. The atomic-scale simulations provide a lot of information not accessible experimentally and explain the experimental data.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD23_Houska,Zeman_clanek.pdf6,06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD