Název: Preromantismus a jeho rysy v Rousseauově Julii aneb Nové Heloise a Goethově Utrpení mladého Werthera
Další názvy: The Pre-romanticism and Rousseau´s Julie or the New Heloise / Goethe´s Sorrows of Young Werther
Autoři: Vokáčová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Černá, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5230
Klíčová slova: preromantismus;romány;román v dopisech;příroda;city;autoři
Klíčová slova v dalším jazyce: pre-romanticism;novels;epistolary novel;nature;emotion;writers
Abstrakt: Má bakalářská práce se věnuje tématu preromantismu v díle Utrpení mladého Werthera od Johanna Wolfganga Goetha a Julie aneb Nová Heloisa od Jeana-Jacquese Rousseaua. Hlavním cílem je podrobné studium obou knih a hledání prvků preromantické literatury v textu. Je nutné dokázat nebo vyvrátit fakt, že Utrpení mladého Werthera a Julie aneb Nová Heloisa jsou preromantické prózy. Následuje srovnání obou románů z několika různých hledisek, například román v dopisech, hlavní hrdinové a jejich příběh, vedlejší postavy a jejich význam, umístění příběhu, časové hledisko, význam přírody a intenzita citů, a nakonec kritika společnosti. Bakalářská práce dále přibližuje oba autory ? Johanna Wolfganga Goetha a Jeana-Jacquese Rousseaua. Zabývá se jejich životem, dílem, okolnostmi vzniku a autobiografickými prvky v uvedených knihách. Posledním důležitým aspektem je otázka preromantismu, stručná charakteristika tohoto období, jeho význam a názory odborníků na něj.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is focused on pre-romanticism in the work The Sorrows of young Werther by Johann Wolfgang Goethe and Julie, or New Heloise by Jean-Jacques Rousseau. The main goal is detailed study of both books and searching for the elements of pre-romantics literature in the text. It is necessary to prove or to disprove the fact that The Sorrows of young Werther and Julie, or New Heloise are pre-romanticism prose. After that it follows comparison of both novels from several different aspects, e.g. epistolary novel, main characters and their story, supporting characters and their importance, setting for the story, time perspective, importance of nature and intensity of emotion, and ultimately social criticism. My bachelor thesis also describes both writers ? Johann Wolfgang Goethe and Jean-Jacques Rousseau. It deals with their life, work, circumstances of the creation and autobiographical elements in these books. The last important aspect of my bachelor thesis is the question of pre-romanticism, brief description of this period, its importance and expert opinions on it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vokacova.pdfPlný text práce443,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokacova Tereza_Blahutkova Daniela.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Vokacova Tereza_Cerna Jana.docPosudek oponenta práce64,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vokacova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce351,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5230

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.