Název: Okamžité zrušení pracovního poměru
Další názvy: The immediate termination of employment relationship
Autoři: Kroupová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Wolfová, Jitka
Oponent: Kolaříková, Dana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5252
Klíčová slova: okamžité zrušení pracovního poměru;zákoník práce ČR;komparační aspekty;Code du travail
Klíčová slova v dalším jazyce: immediate termination of employment relationship;labour code of Czech republic;comparison aspects;Code du travail
Abstrakt: Záměrem této diplomové práce je podání podrobného výkladu skončení pracovního poměru se zaměřením na institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Snahou bylo propojit teorii a aplikační praxi právní úpravy okamžitého skončení pracovního poměru a uvést rozhodovací praxi soudních orgánů, zejména Nejvyššího soudu ČR. Dále práce představuje pokus o upozornění na základní problémy a nedostatky platné právní úpravy související s tímto specifickým institutem a nastínit možné cesty řešení de lege ferenda. Práce je sestavena z úvodu, literární rešerše, která vysvětluje základní pojmy skončení pracovního poměru a systematicky postupuje od výkladu obecného ke konkrétnímu. Vedle nástinu nedostatků a řešení se práce také zabývá komparací právní regulace institutu okamžitého zrušení pracovního poměru ve Francii.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is to provide a detailed interpretation of the employment termination with focus on the institute of the immediate termination of employment relationship. The aim was especially to connect the theory and the practice of the legislation application of immediate termination of employment and state judicial decision practise, particurarly the Supreme Court. Further the thesis attempts to highlight the essential issues and shortcomings of currect legislation related to this specific institute and outline possible solutions on legal aspects. The work consists of introduction, literature view, which explains the basic concepts of employment termination and systematic interpretation of the proceeds from general to specific. Besides the shortcomings and suggested solutions the work also deals with the comparison of the legal regulation of the immediate termination of employment between Czech Republic and France.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Okamzite zruseni pracovniho pomeru_Barbora Kroupova.pdfPlný text práce456,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroupova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroupova-2.pdfPosudek oponenta práce635,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroupova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce334,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5252

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.