Název: Zvláštnosti Bretaně
Další názvy: Specialities of Brittany
Autoři: Mališová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Fridrichová, Radka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5269
Klíčová slova: Bretaň;francouzský region;keltská civilizace;Keltové;historie;symboly Bretaně;gastronomie;památky
Klíčová slova v dalším jazyce: Brittany;french region;celtic civilisation;Celts;history;symbols of Brittany;gastronomie;monuments
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce jsou ?Zvláštnosti Bretaně? (Spécifités de la Bretagne). Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Velká část práce je věnována keltské civilizaci na území Bretaně a jejich vlivu na historický vývoj regionu. Zároveň i nastiňuje vliv Keltů na současnou podobu Bretaně ? řeč, kulturu apod. Dále se zabývá současnou podobu Bretaně a jejími zvláštnostmi. První část práce se zabývá příchodem Keltů na bretonské území a jejich historií, vlivu na náboženství a jeho současnou podobu, a keltským legendám v Bretani. Druhá část se zabývá obyvateli Bretaně, bretonskými národními symboly, krajinou a podnebí a jejich vlivu na povahu Bretonců, a bretonským jazykem. Třetí část je orientována na gastronomii, zdroje obživy a místní kulinářské speciality. Poslední kapitola je věnována tzv. ?Tour de Bretagne?, kterou jsme pojali jako cestu po významných památkách Bretaně.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis called Specialities of Brittany is focusing on today´s look of Brittany and her curiosities. Thesis is divided in 4 parts. Much of thesis is describing Celtic civilization on territory of Brittany and influence of Celts on historical development of region. Thesis also shows influence of Celts on today´s face of Brittany ? language, culture, and so on. First part is about arrival of Celts to Brittany´s area and their history, influence on religion and today´s face and Celtic´s myths in Brittany. Second part describes inhabitants of Brittany, national symbols, landscape and climate and its influence on character of Brittany inhabitants and their language. Third part illustrates gastronomy, sources of sustenance and local culinary specialities. Last chapter is about ?Tour de Bretagne?, which I conceived as a tour of important sights of Brittany.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
malisova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malisova Anna posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce122,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malisova Anna posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce196,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malisova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce34,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5269

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.