Title: Majetková struktura v podnikatelském subjektu
Other Titles: Property structure in a business entity
Authors: Strejcová, Vendula
Advisor: Komorousová Veronika, Ing.
Referee: Kouřil Radovan, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52894
Keywords: majetková struktura;odpisy;zboží;materiál;dlouhodobý hmotný majetek;vertikální a horizontální analýza;rozdílové ukazatele;ukazatele likvidity;ukazatele aktivity
Keywords in different language: property structure;depreciation;goods;material;tangible fixed assets;vertical and horizontal analysis;difference indicators;liquidity indicators;activity indicators
Abstract: Bakalářská práce se zabývá klasifikací majetkové struktury vybraného podnikatelského subjektu od roku 2018 do roku 2021. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část nabízí nejprve vymezení podnikových financí. Dále je okrajově představena kapitálová struktura. Následně dochází k detailnímu popsání majetkové struktury, a to zejména dlouhodobého hmotného a finančního majetku, odpisů, zásob a pohledávek. Dále se práce věnuje analýze majetkové struktury pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické části se aplikují teoretické poznatky přímo na společnost Autoservis Nedvěd, s. r. o. Rozeberou se jednotlivé složky majetkové struktury, na uvedeném příkladu se představí odpisy, jejich porovnání a specifické náhradní díly. Další část se věnuje vertikální a horizontální analýze rozvahy, rozdílovým ukazatelům, ukazatelům likvidity a ukazatelům aktivity. V poslední kapitole se představí návrhy a doporučení.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the classification of the property structure of the selected business entity from 2018 to 2021. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part first offers a definition of corporate finance. Furthermore, the capital structure is marginally presented. Subsequently, there is a detailed description of the property structure, especially long-term tangible and financial assets, depreciation, inventories and receivables. Furthermore, the work is devoted to the analysis of the property structure using selected indicators of financial analysis. In the practical part, the theoretical knowledge is applied directly to the company Autoservis Nedvěd, s. r. o. The various components of the property structure are taken apart, the example given presents depreciation, their comparison and specific spare parts. The next section deals with vertical and horizontal analysis of the balance sheet, difference indicators, liquidity indicators and activity indicators. The final chapter presents suggestions and recommendations
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalifikacni prace.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
BP_Strejcova_VP.pdfPosudek vedoucího práce124,33 kBAdobe PDFView/Open
BP_Strejcova_OP.pdfPosudek oponenta práce182,38 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.