Title: Statistické vyhodnocení normalizovaných zkušebních metod v technice vysokého napětí
Other Titles: Statistical evaluation of standardized test methods in high voltage engineering
Authors: Blažek, Ondřej
Advisor: Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53061
Keywords: statistika;technika vysokého napětí;impulzní zkoušky;atmosférický impulz;plynná izolace;syntetický vzduch;nehomogenní elektrické pole;metoda více hladinami;metoda postupným namáháním
Keywords in different language: statistics;high voltage engineering;impulse test;atmospheric impulse;gaseous insulation;synthetic air;non-uniform electric field;multiple level method;progressive stress method
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením normalizovaných vysokonapěťových zkoušek. První část práce se zabývá stručným popisem různých druhů normalizovaných vysokonapěťových zkoušek s ohledem na jejich požadavky na tvar zkušebního napětí, generování zkušebního napětí a také samotnými zkušebními postupy. V další části se práce zaměřuje na statistická rozdělení využívaná pro vyhodnocení různých metod vysokonapěťových zkoušek a samotným postupem statistického vyhodnocení zkoušek. Třetí část popisuje provedené vysokonapěťové testy pro plynnou izolaci. A poslední část se věnuje samotnému statistickému vyhodnocení provedených zkoušek.
Abstract in different language: This master thesis is focused on statistical evaluation of standardized test methods in high voltage engineering. First part of the thesis briefly describes some of the standardized test methods with respect to their demands in terms of voltage shape, generating high voltage and also some of the test procedures. Next part is mainly focused on statistical distributions used in high voltage engineering for various test methods and it also describes the statistical evaluation process of these test methods. Third part describes completed high voltage tests for gas insulation. And the last part deals with overall statistical evalution of the completed high voltage tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Blazek_final.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce56,77 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,13 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce41,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.