Title: Řízení jakosti ve zvoleném výrobním podniku
Other Titles: Quality managemnt in the Elected Company
Authors: Staněk, Miroslav
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Vallišová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5314
Keywords: jakost;kvalita;management;mezioperační kontrola;ISO norma;audit;environmentální management;monitoring nákladů;životní cyklus;ekonomika jakosti;komponenta
Keywords in different language: quality management;proces control;ISO standards;auditing;environmental management;monitoring costs;life economics quality;component
Abstract: Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na vysvětlení základních principů jakosti a pojmu jakosti. Dále je vymezen význam ekonomiky jakosti, monitoring nákladů na jakost, nákladů na straně výrobce a nákladů na provedení jednotlivých procesů. Pozornost je věnována nákladům na životní cyklus výrobku, společenským nákladům na jakost a přínosům environmentálnímu managementu. V další části jsou vysvětleny základní kategorie efektivnosti zlepšování jakosti. Jedná se o sociální efekty, výrobně technickou efektivnost, uživatelskou efektivnost a národohospodářskou efektivnost. Jsou vysvětleny nástroje řízení jakosti, sedm ?nových nástrojů řízení jakosti, normy ISO a jejich koncepce v managementu jakosti. V neposlední řadě se teoretická část zabývá auditem, druhy auditů, jeho fázemi a realizací. .
Abstract in different language: The theoretical part of thesis is focused explanation of the explanation of basic principles of quality and the concept of quality. An economic importance of quality, the monitoring costs, of producer and the cost of implementing each process. Attention is paid to the cost of a living cycle of a product, social costs and of quality and to the benefit of environmental management. The next section explains the thesis categories of effectiveness of quality improvement. These are the social effects, production and technical efficiency, user efficiency and effectiveness of a national economy. They tools of a management quality, the seven "new tools of quality management, ISO standards and concepts in a quality management are explained. Finally, the theoretical part deals with the audit, the types of audits, the phases and implementation of the audit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroslav Stanek - Diplomova prace.pdfPlný text práce7,22 MBAdobe PDFView/Open
Stanek pv.pdfPosudek vedoucího práce605,31 kBAdobe PDFView/Open
Stanek po.pdfPosudek oponenta práce529,85 kBAdobe PDFView/Open
Stanek.PDFPrůběh obhajoby práce99,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.