Název: Řízení jakosti ve zvoleném výrobním podniku
Další názvy: Quality managemnt in the Elected Company
Autoři: Staněk, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Vallišová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5314
Klíčová slova: jakost;kvalita;management;mezioperační kontrola;ISO norma;audit;environmentální management;monitoring nákladů;životní cyklus;ekonomika jakosti;komponenta
Klíčová slova v dalším jazyce: quality management;proces control;ISO standards;auditing;environmental management;monitoring costs;life economics quality;component
Abstrakt: Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na vysvětlení základních principů jakosti a pojmu jakosti. Dále je vymezen význam ekonomiky jakosti, monitoring nákladů na jakost, nákladů na straně výrobce a nákladů na provedení jednotlivých procesů. Pozornost je věnována nákladům na životní cyklus výrobku, společenským nákladům na jakost a přínosům environmentálnímu managementu. V další části jsou vysvětleny základní kategorie efektivnosti zlepšování jakosti. Jedná se o sociální efekty, výrobně technickou efektivnost, uživatelskou efektivnost a národohospodářskou efektivnost. Jsou vysvětleny nástroje řízení jakosti, sedm ?nových nástrojů řízení jakosti, normy ISO a jejich koncepce v managementu jakosti. V neposlední řadě se teoretická část zabývá auditem, druhy auditů, jeho fázemi a realizací. .
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of thesis is focused explanation of the explanation of basic principles of quality and the concept of quality. An economic importance of quality, the monitoring costs, of producer and the cost of implementing each process. Attention is paid to the cost of a living cycle of a product, social costs and of quality and to the benefit of environmental management. The next section explains the thesis categories of effectiveness of quality improvement. These are the social effects, production and technical efficiency, user efficiency and effectiveness of a national economy. They tools of a management quality, the seven "new tools of quality management, ISO standards and concepts in a quality management are explained. Finally, the theoretical part deals with the audit, the types of audits, the phases and implementation of the audit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFÚ) / Theses (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Miroslav Stanek - Diplomova prace.pdfPlný text práce7,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek pv.pdfPosudek vedoucího práce605,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek po.pdfPosudek oponenta práce529,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanek.PDFPrůběh obhajoby práce99,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5314

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.