Title: Trpný rod v obecném jazyce kontrastivně
Other Titles: Passive in general language contrastive
Authors: Daňková, Lucie
Advisor: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53220
Keywords: passiv;reflexive passivform;aktivische formulierung;modalausdruck;allgemeinsprache;fachsprache;äquivalent
Keywords in different language: passive;reflexive passive form;active formulation;modal expression;general language;technical language;equivalent
Abstract: Diplomová práce je věnována trpnému rodu v německém obecném jazyce a jeho srovnání s češtinou. V teoretické literatuře je trpný rod charakterizován jako jev typický pro odborný jazyk. Ale často se s ním setkáváme i v obecné němčině, na rozdíl od češtiny, kde se k tomu v obecném jazyce často volí jiné prostředky. V důsledku toho se rodilí čeští mluvčí spíše vyhýbají trpnému rodu. V teoretické části se nejprve práce zabývá pasivem v němčině, jeho úlohou v obecné němčině, jeho dvěma formami, průběhovým a stavovým pasivem, přičemž jsou srovnávány často rozdílné názory autorů. Dále je zkoumáno pasivum v češtině, zejména opisné pasivum a reflexivní pasivum. V praktické části se práce zabývá ekvivalenty německého pasiva v češtině.
Abstract in different language: The diploma thesis is devoted to the passive voice in the German common language and its comparison with Czech. In the theoretical literature, the passive voice is characterized as a phenomenon typical of professional language. But we often encounter it in general German as well, in contrast to Czech, where other means are often chosen for this in the general language. As a result, native Czech speakers tend to avoid the passive voice. In the theoretical part, the work first deals with the passive in German, its role in general German, its two forms, continuous and state passive, while comparing the authors' often different opinions. Next, the passive voice in Czech is examined, especially the descriptive passive voice and the reflexive passive voice. In the practical part, the work deals with the equivalents of the German passive in Czech.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Dankova - diplomova prace.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Dankova_VP.docPosudek vedoucího práce90 kBMicrosoft WordView/Open
Dankova_OP.docxPosudek oponenta práce36,55 kBMicrosoft Word XMLView/Open
OBH_Dankova.pdfPrůběh obhajoby práce251,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.