Title: Využití spontánního výtvarného projevu v rámci činností řízených u dětí mladšího školního věku
Other Titles: The Use of Spontaneous Artistic Expression of Younger School-Age Children within Guided Activities
Authors: Sedlmajerová, Eliška
Advisor: Havlíček Jakub, Mgr.
Referee: Potůčková Naděžda, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53320
Keywords: výtvarná tvorba;spontánnost;řízená činnost;výtvarná výchova;kreativita;školní prostředí;moderní a současné umění
Keywords in different language: art expression;spontaneity;guided activity;art education;creativity;school environment;modern and contemporary art
Abstract: Studentka se v kvalifikační práci zabývá tématem spontaneity ve výtvarném projevu u dětí mladšího školního věku. Zajímá se o to, jak lze využít spontánního projevu dětí v rámci řízených výtvarných edukačních činností. V rámci teoretické části se bude věnovat pojmům - spontánní výtvarný projev dětí, vývoj dětského výtvarného projevu, činnosti spontánní a řízené, umění 20. a 21. stol. jako inspirační zdroj výtvarné pedagogiky v ZŠ, tvořivost jako podstata řízených výtvarných činnosti. V návaznosti na svou praxi v ZŠ analyzuje nasbírané materiály a využije je jako východiska pro vlastní návrhy řízených výtvarných činností.
Abstract in different language: In this bachelor's thesis, its author concentrates on the theme of spontaneity of younger school-age children's artistic expression. The primary aim of this thesis is to introduce the concept of children's spontaneous artistic creation and how they could be more included within guided artistic activities in school environment. The theoretical part focuses on terms such as children's spontaneous artistic expression, the evolution of children's artistic expression, guided and spontaneous activities, 20th and 21st century art as an inspiration within art education in elementary school and creativity as the essence of all guided artistic activities. Based on the author's experience with teaching elementary school's children, she then analyzes acquired materials and uses them as an inspiring resource for her own suggestions of guided artistic activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_sedlmajerova.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_Sedlmajerova Eliska.pdfPosudek vedoucího práce302,26 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_ oponent_ Sedlmajerova Eliska.pdfPosudek oponenta práce290,1 kBAdobe PDFView/Open
Sedlmajerova_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce645,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.