Title: Aplikace prvků procesního řízení ve vybraném podniku
Other Titles: Application of business process management parts in a selected company
Authors: Veinar, Lukáš
Advisor: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Balous Petr, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53376
Keywords: proces;podnik;skladování;sklad;logistika;just in time;automatizace;procesní řízení;funkční řízení;zlepšování;optimalizace;optimalizační metody;technologie;nástroje;lean
Keywords in different language: process;enterprise;warehousing;warehouse;logistics;just in time;automation;process control;functional control;improvement;optimization;optimization methods;technology;tools;lean
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá současným stavem v oblasti procesního řízení. V této práci jsou detailně popsány metody a nástroje, které se v oblasti procesního řízení a zlepšování procesů používají. V další části práce je předložena případová studie pro realizaci automatizovaného skladu jako ukázka aplikace vybraných metod procesního řízení. Druhá polovina je pak věnována detailnímu vypracování praktické části práce, která obsahuje analýzu dat, nabídky a předběžné kalkulace pro výstavbu automatizovaného skladu. Ke konci práce náleží shrnutí a zdůvodnění nabídek a následuje výběr nejoptimálnějšího řešení pro výstavbu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the current state of the process management. The thesis describes in detail the methods and tools used in the process management and process improvement field. The next part of the thesis presents a case study for the implementation of an automated warehouse as an example of the application of selected process control methods The second half is given to the detailed development of the practical part of the thesis, which includes data analysis, offers and preliminary calculations for the construction of an automated warehouse. Towards the end of the thesis, a summary and justification of the offerings is presented, followed by the selection of the most optimal solution for the new automation warehouse.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Veinar Lukas_final.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce58,04 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce56,21 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce41,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.