Title: Manažerské kompetence vedoucího pracovníka v podmínkách obecního úřadu
Other Titles: Managerial competencies of a manager in the conditions of a municipal office
Authors: Mašková, Lucie
Advisor: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Sequensová Helena, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53433
Keywords: veřejná správa;manažerské kompetence;vedoucí úředník;pracovní motivace;řešení konfliktů;schopnost komunikace;hodnocení vedoucích.
Keywords in different language: public administration;managerial competences;chief officer;work motivation;conflict solving;ability to communicate;assessment of chief officers.
Abstract: Bakalářská práce pojednává o manažerských kompetencích, jakožto nedílné součásti práce vedoucích pracovníků, působící ve veřejné správě. Klade důraz pouze na některé kompetence, které jsou klíčové a neměly by být, v oblasti řízení, opomenuté. Po počátečním vymezení základních pojmů se práce v širším rozsahu věnuje kompetencím, jako je komunikace, motivace, rozhodování a kontrola. Zabývá se možnostmi hodnocení vedoucích pracovníků a rozvoji jejich schopností v oblasti managmentu. Praktická část práce odkazuje na zajímavé poznatky jednotlivých respondentů. Výzkum praktické části je zaměřen na otázku, jaké kompetence jsou z pohledu vedoucích nejvýznamnější. Závěr je věnován autorským doporučením a jiným poznatkům, získaných v průběhu výzkumu.
Abstract in different language: Bachelor thesis discusses managerial competencies, as an integral part of the work of chief officers working in a public administration. It emphasizes only some competencies, which are key and should not to be neglected in the field of a management. After initial definition of basic terms, the thesis focusses mainly on competencies such as communication, motivation, decision-making and control. It discusses the possibilities of evaluating managers and developing their abilities in the field of management. Field section of this theses refers to intriguing findings of individual interviewees. The practical research is focused on the question of which competencies are the most important from the manager's point of view. The conclusion is devoted to the author's recommendations and other findings obtained by completing the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Maskova Lucie.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Maskova - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce692,85 kBAdobe PDFView/Open
Maskova - posudek OP 23.docxPosudek oponenta práce16,41 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Maskova - prubeh obhajoby 23.pdfPrůběh obhajoby práce286,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.