Title: Problematika invazivních pneumokokových onemocnění v Plzeňském kraji
Other Titles: The issue of invasive pneumococcal diseases in the Pilsen region
Authors: Živná, Kateřina
Advisor: Pazdiora Petr, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Zvardoňová Maříková Václava, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53492
Keywords: streptococcus pneumoniae;invazivní pneumokokové onemocnění;pneumokok;infekční onemocnění;plzeňský kraj
Keywords in different language: streptococcus pneumoniae;invasive pneumococcal disease;pneumococcus;infectious disease;pilsen region
Abstract: Bakalářská práce popisuje problematiku výskytu invazivních pneumokokových onemocnění v Plzeňském kraji. Teoretická část je věnována charakteristice Streptococcus pneumoniae a infekcím, které způsobuje. Dále jsou popsány laboratorní metody průkazu přítomnosti pneumokoka v biologickém materiálu. Součástí teoretické části je i kapitola týkající se léčby infekce, prognózy a epidemiologických opatření, kde je popsána hlavně možnost očkování. V praktické části je zhodnocen výskyt invazivních pneumokokových onemocnění v průběhu posledních let v Plzeňském kraji s rozdělením na jednotlivé okresy. Pro lepší zhodnocení epidemiologické situace je součástí i proočkovanost ohrožených skupin proti pneumokokovým infekcím. Z výsledků za pětileté období sledování lze usoudit, že v letech 2020 a 2021 byly nahlášené počty invazivního pneumokokového onemocnění ovlivněny pandemií covidu-19. Dále vyplývá, že nejvíce nemocných se vyskytuje u osob ve věku 65 a více let, a že nadpoloviční část pacientů byli muži. V porovnání jednotlivých okresů vyšlo najevo, že nejvyšší nemocnost je v okrese Plzeň-sever.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes the incidence of invasive pneumococcal diseases in the Pilsen region. The theoretical part is devoted to the characteristics of Streptococcus pneumoniae and the infections it causes. Laboratory methods of detection of pneumococcus in biological material are also described. The theoretical part includes a chapter on the treatment of the infection, prognosis and epidemiological measures, which mainly describes the possibility of vaccination. In the practical part, the incidence of invasive pneumococcal diseases in the Pilsen Region is evaluated during the last years with a division into individual districts. For a better assessment of the epidemiological situation, the vaccination coverage of groups at risk against pneumococcal infections is also included. From the results for the five-year follow-up period, it can be concluded that in 2020 and 2021 the reported numbers of invasive pneumococcal disease were affected by the covid-19 pandemic. It also shows that most of the patients were aged 65 years and older, and that more than half of the patients were men. A comparison of individual districts showed that the highest incidence was in the Pilsen-North district.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zivna_Katerina_ZL_BP.pdfPlný text práce891,09 kBAdobe PDFView/Open
Zivna_VP.pdfPosudek vedoucího práce328,43 kBAdobe PDFView/Open
Zivna_OP.pdfPosudek oponenta práce384,98 kBAdobe PDFView/Open
Zivna.pdfPrůběh obhajoby práce369,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.