Title: Reflexe českých poutníků
Other Titles: Reflection of Czech pilgrims
Authors: Rybáková, Tereza
Advisor: Novotný Jiří, Mgr.
Referee: Houdek Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53512
Keywords: martin kabátník;jan hasištejnský z lobkovic;české cestopisy;poutník;svatá země;náboženství;postřehy
Keywords in different language: martin kabátník;jan hasištejnský from lobkovice;czech travelogues;pilgrim;holy land;religion;observations
Abstract: Bakalářská práce se zabývá cestopisy Martina Kabátníka a Jana Hasištejnského z Lobkovic. První část textu se věnuje popisu situace v Čechách za Jagellonců, dále je popsán život obou poutníků a jejich cesta, třetí stěžejní část se věnuje vyzdvižení nejdůležitějších a nejzajímavějších postřehů obou poutníků z oblasti náboženské, geografické, hospodářské, kulturní a obchodní. Následující kapitola se věnuje sumarizaci získaných poznatků a komparaci obou děl. Závěrečná kapitola se snaží přiblížit středověké dílo žákům ve školách tím, že propojí prvky nalezené v dílech s jinými historickými či soudobými událostmi.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the travelogues of Martin Kabátník and Jan Hasištejnský from Lobkovice. The first part of the text is devoted to the description of the situation in Bohemia under the Jagiellonian rule, then the life of the two pilgrims and their journey is described, and the third part is devoted to highlighting the most important and interesting observations of the two pilgrims in the religious, geographical, economic, cultural and commercial spheres. The following chapter is devoted to summarizing the insights gained and comparing the two works. The final chapter attempts to bring the medieval works closer to schoolchildren by linking elements found in the works to other historical or contemporary events.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Reflexe ceskych poutniku. Tereza Rybakova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
rybakova_houdek.pdfPosudek oponenta práce328,14 kBAdobe PDFView/Open
2023_rybakova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce374,68 kBAdobe PDFView/Open
2023_rybakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce67,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.