Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Areál rezidence pro náročnou klientelu v technologii vápenopískových cihel
Other Titles: Area of residence for clientele with high demands in technology of lime-sand blocks
Authors: Zuska, Petr
Advisor: Vejvara, Luděk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5356
Keywords: Vápenopísková cihla;monolitické konstrukce;projektová dokumentace;průvlak;technická zpráva;perspektiva;provozní a dispoziční řešení.
Keywords in different language: Sand-lime brick;monolithic construction;project documentation;girder;Technical Report;perspective;operational and layout
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh nového objektu rezidence pro náročnou klientelu v technologii vápenopískových cihel v Plzni. Navrhnout hmotné a dispoziční řešení objektu, jeho umístění a zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci na úrovni projektu pro účely stavebního povolení ve členění. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické kde praktická část se dále dělí na 3D vizualizaci a 2D výkresy v tradiční podobě pro zjednodušenou projektovou dokumentaci Teoretická část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, základy organizace výstavby. V praktické části je přiložena výkresová dokumentace objektu, obsahující architektonické, stavebně technické a stavebně konstrukční řešení.
Abstract in different language: This Bachelor´s Thesis is focused on the proposal of a new residence building for sophisticated clients in the technology of salt-lime brick in Pilsen. Desing building solution , it´s location and to work in simplified project documentation at the project level for the purposes of building permit in the breakdown. The work is divided into two main parts, teoretical and practical part, where practical part is divided into 3D visualisation and 2D drawings in the traditional form for the simplified project documentation. The theoretical part includes an concomitant report, a technical summary report, basics of construction organizations. In the practical part there are included the building drawings, including architectural, structural engineering and building design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petr Zuska.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Zuska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce545,53 kBAdobe PDFView/Open
Zuzka_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Zuska_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce142,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.