Title: Automatické generování vnitřních vláken kosterních svalů
Other Titles: Automatic Generation of Internal Fibres of Skeletal Muscles
Authors: Hoang, Duc Long
Advisor: Kohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Červenka Martin, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53764
Keywords: medicínská informatika;svalová vlákna;rovnoměrné rozložení;mnohoúhelníky;optimální přiřazení;voronoj;munkres;kukačka;viper
Keywords in different language: health informatics;muscle fibers;even distribution;polygons;optimal assignment;voronoi;munkres;kukačka;viper
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce je rozložení kosterních svalů do mechanických vláken, které aproximují reálná svalová vlákna a šlachy. Tato práce pojednává o existujících metodách dekompozice svalů, jmenovitě Kukačka a VIPER, a má za cíl navrhnout novou metodu. V této práci jsou, mimo jiné, řešeny problémy rovnoměrného rozložení bodů v mnohoúhelníku a problém optimálního přiřazení. Součástí byl také krátký dotazník, kde účastníci porovnávali vizuální stránku vláken vytvořených novou metodou a metodou Kukačka.
Abstract in different language: The main focus of this bachelor's thesis is the decomposition of skeletal muscles into mechanical fibers, that approximate real muscle fibers and tendons. The work examines the existing methods of decomposition, namely Kukačka and VIPER, and aims to introduce a new one. The thesis also deals with the problem of the even distribution of points inside a polygon and the problem of optimal assignment. Part of the thesis was also a small survey, where participants compared the visual aspect of the fibers created by the new method and Kukačka.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hoang.pdfPlný text práce30,46 MBAdobe PDFView/Open
A19B0054P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce183,4 kBAdobe PDFView/Open
A19B0054P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce36,2 kBAdobe PDFView/Open
A19B0054P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce54,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.