Název: Výroba a využití didaktických pomůcek pro výuku žáků s mentálním postižením
Další názvy: Making and using of didactic aids for teaching mentally handicapped children
Autoři: Došková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Honzíková, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5377
Klíčová slova: didaktické prostředky;didaktické pomůcky;didaktické zásady;tvořivost;mentální retardace
Klíčová slova v dalším jazyce: didactic means;didactic aids;didactic principles;creativity;mental retardation
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o výrobě didaktických pomůcek a o jejich následném využití ve speciální škole při výuce žáků s mentálním postižením. Didaktické pomůcky jsou zaměřeny na nácvik sebeobsluhy, cvičení jemné a hrubé motoriky, na orientaci v prostoru a čase, rozvoj smyslového vnímání a rozumového poznávání, nácvik čtení a psaní, dále pak na vytváření základních matematických představ. Vybrané didaktické pomůcky jsou následně ověřeny v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with making didactic aids and with their subsequent use in the special school in education of pupils with mental handicap. The didactic aids are aimed to practise self-service, to practise precise and rough movements, to orientation in space and time, to the development of sensual perception and rational cognition, and also to creating basic mathematical images. Chosen didactical aids are subsequently checked in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAT) / Theses (DEC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jana Doskova.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doskova IMG.pdfPosudek vedoucího práce944,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doskova_DP.pdfPosudek oponenta práce388,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doskova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce61,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5377

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.