Title: Projekt - Pilsen One Tower - výšková budova
Authors: Procházka, Mikoláš
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53777
Keywords: výškový objekt;mrakodrap;vysoký;nejvyšší;pilsen one tower;plzeň;kancelář;technické zázemí;managment objektu;statická analýza;stabilitní analýza;modální analýza;dlubal;fin;geo;vysokopevnostní beton;vysokohodnotní beton;ocel;jumbo sloupy;požární bezpečnostní řešení;miki
Keywords in different language: high-rise building;skyscraper;high;highest;pilsen one tower;pilsen;office;technical background;building management;static analysis;stability analysis;modal analysis;dlubal;fin;geo;high-strength concrete;high-value concrete;steel;jumbo columns;fire security solutions;miki
Abstract: Moje bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzení výškové stavby, která je vypracována jako projektová dokumentace pro stavební povolení dle platných zákonů, vyhlášek a norem. Bude se jednat o nejvyšší budovu v České republice s výškou 140 m (bez antény) v roce 2023. Výškový objekt se bude skládat ze dvou podzemních podlaží, kde se bude nacházet technické zázemí celého objektu a ze třiceti čtyř nadzemních podlaží, ve kterých se budou především nacházet kancelářské prostory. Pro koncept výškové stavby jsem vybral systém tube-in-tube, který je složen ze dvou masivních tubusů, které jsou pro výškové stavby v dnešní době velmi používány. První masivní tubus bude tvořen z vysokohodnotné železobetonové robustní stěny a druhý tubus z jumbo ocelových sloupů od firmy ArcelorMittal. Oba tubusy budou spojeny pomocí spřažené konstrukce. K přihlédnutím zprávy Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers od NIST (National Institute of Standarts and Technology), která byla vytvořena po kolapsu výškových objektů World Trade Centre, byla řešena požární bezpečnost stavby a statika. Výkresová část byla zpracována v Archciadu 26. Pro statické, stabilitní a dynamické posouzení objektu byly použity programy Dlubal RFEM 6.02, Dlubal RSECTION 1.02, GEO 2023 CS a FIN EC 2023. Dále byly pro vypracování této bakalářské práce využity programy Microsoft Word a Microsoft Excel.
Abstract in different language: My bachelor's thesis deals with the design and assessment of a high-rise building, which is prepared as project documentation for a building permit according to applicable laws, decrees and standards. It will be the tallest building in the Czech Republic with a height of 140 m (without antenna) in 2023. The high-rise building will consist of two underground floors, where the technical facilities of the entire building will be located, and thirty-four above-ground floors, in which especially finding office space. For the high-rise building concept, I chose the tube-in-tube system, which consists of two massive tubes, which are widely used for high-rise buildings nowadays. The first massive tube will be made of a high-quality reinforced concrete robust wall, and the second tube will be made of jumbo steel columns from ArcelorMittal. Both tubes will be connected by means of a coupled structure. To take into account the Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers from NIST (National Institute of Standards and Technology), which was created after the collapse of the high-rise buildings of the World Trade Center, the fire safety of the building and statics were addressed. The drawing part was processed in Archciad 26. The programs Dlubal RFEM 6.02, Dlubal RSECTION 1.02, GEO 2023 CS and FIN EC 2023 were used for static, stability and dynamic assessment of the object. In addition, Microsoft Word and Microsoft Excel programs were used to develop this bachelor's thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PROCHAZKA Mikolas - Bakalarska prace - Pilsen One Tower - FINAL___.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
bak-prace VP-2023-prochazka-kesl.docxPosudek vedoucího práce18,38 kBMicrosoft Word XMLView/Open
bak-prace OP-2023-prochazka-kesl.docxPosudek oponenta práce17,51 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Prochazka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce225,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.