Title: Novostavba mateřské školy
Authors: Kovářová, Nina
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53778
Keywords: mateřská škola;předškolní vzdělávací zařízení;železobetonová konstrukce;hygienické požadavky;projektová dokumentace;stavební povolení;požárně bezpečnostní řešení;tepelná technika
Keywords in different language: kindergarten;preschool educational facilities;ferroconcrete construction;hygienic requirements;project documentation;building permit;fire safety solutions;thermal technology
Abstract: Obsahem bakalářské práce s názvem Novostavba mateřské školy je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení dle platných zákonů, norem a vyhlášek. Zahrnuje návrh objektu mateřské školy atypického tvaru, který je dvoupodlažní. Dále je zde řešen statický návrh a posouzení čtyř vybraných nosných prvků objektu (železobetonová jednosměrně pnutá deska, železobetonový průvlak, železobetonový sloup a železobetonová základová patka), požárně bezpečnostní řešení objektu, řešení z hlediska tepelné techniky a hygienické požadavky na předškolní vzdělávací zařízení. Pro zpracování bakalářské práce byly použity následující softwary - AutoCAD 2021 pro všechny výkresové přílohy, FIN EC 2021 a Microsoft Excel pro výpočtovou část, Teplo 2017 pro posouzení tepelně technických vlastností a Microsoft Word pro sepsání veškerých textů.
Abstract in different language: The content of the bachelor's thesis, entitled Novostavba mateřské školy, is the development of project documentation at the level of building permits according to valid laws, local standards and decrees. It includes the design of a kindergarten building of an atypical shape, which is two-storey. Furthermore, the thesis deals with a static solution of four selected load-bearing elements of the building (ferroconcrete one-way tensioned plate, ferroconcrete beam, ferroconcrete column and ferroconcrete footing), fire safety solutions for the building, solutions in terms of thermal technology and hygienic requirements for preschool educational facilities. The following software were used to process the bachelor's thesis - AutoCAD 2021 for project part, FIN EC 2021 and Microsoft Excel for the calculation in the static part, Teplo 2017 for the assessment of thermal technical properties, and the texts of the bachelor's thesis were created in Microsoft Word.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_NK.pdfPlný text práce11,81 MBAdobe PDFView/Open
BP-Kovarova-vedouci.docPosudek vedoucího práce39 kBMicrosoft WordView/Open
Kovarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce221,13 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova_OP (1).docxPosudek oponenta práce23,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.