Title: Termodynamické modelování podchlazené vody
Other Titles: Thermodynamic modeling of supercooled water
Authors: Kalová, Jana
Advisor: Mareš, Radim
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5412
Keywords: podchlazená voda;kritické body;škálovací rovnice;tlak syté páry;povrchové napětí
Keywords in different language: supercooled water;critical points;scaled equation;vapor pressure;surface tension
Abstract: V práci je diskutován scénář druhého kritického bodu podchlazené vody. Je ukázáno, že metoda kompletního škálování může popsat experimentální data jak pomocí lineární škálovací rovnice, tak v aproximaci střeního pole. Byla navržena modifikace IAPWS rovnice popisující tlak sytých par od 123 K do 647 K. Byla diskutována možnost existence druhého inflexního bodu teplotní závislosti povrchového napětí a k IAPWS formulaci byl přidán jeden člen, který umožňuje popsat povrchové napětí od 228 K do 647 K. Byl rovněž testován vliv nově počítaných a měřených hodnot kritických exponentů na linearitu parametrické rovnice a bylo ukázáno, že při použití nových hodnot exponentů je třeba provést test na linearitu.
Abstract in different language: The second critical point scenario of supercooled water is discussed in the thesis. It is shown that the complete scaling method can descirbe existing experimental data both in the linear scaling equation and in the mean-field approximation. A modification of the IAPWS equation was developed to describe vapor pressure data from 123 K to 647 K. A possible existence of the second inflection point in the temperature dependence of the surface tension is discussed and a new term to the IAPWS equation is added to describe behavior of surface tension from 228 K to 647 K. The influence of the new calculated and measured values of critical exponents on the linearity of a parametric equation was tested and the necessity of linearity tests when new values of exponents are used is identified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis_Kalova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kalova.pdfPosudek vedoucího práce701,83 kBAdobe PDFView/Open
posudky Kalova.pdfPosudek oponenta práce10,53 MBAdobe PDFView/Open
zapis Kalova.pdfPrůběh obhajoby práce789,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.