Název: Martin Becker, pokus o interpretaci
Další názvy: Martin Becker, Attempt at an Interpretation
Autoři: Rybová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Šíp, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5413
Klíčová slova: překlad;teorie překladu;Martin Becker;povídky;současná německá literatura;interpretace;vydání knihy
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;theory of translation;Martin Becker;short stories;contemporary german literature;interpretation;book edition
Abstrakt: Předkládaná práce je věnována osobnosti Martina Beckera a jeho prvotině, povídkové sbírce "Ein schönes Leben", ze které byly vybrány tři reprezentativní povídky pro rozbor a zejména pro překlad, jenž se stal hlavním východiskem pro zpracování celé diplomové práce. Tato práce obsahuje kapitolu věnovanou teorii překladu a kapitolu o osobnosti a díle Martina Beckera, včetně nástinu jejich zasazení do kontextu současné německé literatury. A samozřejmě také podrobný rozbor tří povídek určených k překladu. Samotný překlad je pak dostupný v příloze spolu se slovníkem vybraných pojmů.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is dedicated to the personality of Martin Becker and his first work, shortstory collection "Ein schönes Leben", from which three representative stories were selected for the analysis and in particular for translation, which has become the basis for writing of the entire dissertation. This work includes a chapter on theory of translation then a chapter on personality and work of Martin Becker, including an outline of their placement in the context of contemporary German literature and, of course, a detailed analysis of three short stories selected for translation. The actual translation is then available in the Annex, together with a dictionary of selected terms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp Rybova.pdfPlný text práce749,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rybova_vp.pdfPosudek vedoucího práce271,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rybova_op.pdfPosudek oponenta práce342,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rybova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce450,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5413

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.