Název: Jazyková komika v blogu (vybraný autor)
Další názvy: Linguistic comedy in blog (selected author)
Autoři: Benediktová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
Oponent: Macháčková Dita, Mgr.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54269
Klíčová slova: jazyková komika;situační komika;blog;komický blog;tvorba blogu;bloger;teorie komiky;druhy komiky;smysl komiky;prostředky komiky
Klíčová slova v dalším jazyce: linguistic comedy;situational comedy;blog;comedic blog;blog creation;blogger;theory of comedy;types of comedy;essence of comedy;comedic means
Abstrakt: V bakalářské práci se věnujeme problematice uplatnění prostředků jazykové komiky v blogu. Popisujeme teorii komiky a její jednotlivé konfigurace, tedy ironii, naivitu, absurditu a humor. Zaměřujeme se také na smysl komiky a její strukturující rysy. Zkoumáme jednotlivé druhy komiky a prostředky její tvorby. Charakterizujeme kategorie komiky, tedy komiku jazykovou a situační a také komiku chtěnou a nechtěnou. Jazykovou komiku lze také rozdělit i na psanou a mluvenou, přičemž každá z těchto kategorií má své specifické znaky, které zde popisujeme. Rozebíráme vrstvy slovní zásoby, jelikož výběr prostředků slovní zásoby se totiž významně podílí na vytvoření komického efektu. Charakterizujeme pojem blog včetně jeho podstaty a místa v rámci funkčních stylů. Dotýkáme se i nových forem blogů, které se přesunuly např. na jiné platformy a podobně.
Abstrakt v dalším jazyce: In the bachelor's thesis, we focus on the issue of utilizing the means of language comedy in a blog. We describe the theory of comedy and its various configurations, namely irony, naivety, absurdity, and humor. We also examine the meaning of comedy and its structuring features. We investigate different types of comedy and the means of its creation. We characterize the categories of comedy, namely linguistic and situational comedy, as well as intentional and unintentional comedy. Linguistic comedy can also be divided into written and spoken forms, each of which has its specific features that we describe here. We analyze layers of vocabulary since the selection of vocabulary significantly contributes to creating a comedic effect. We characterize the concept of a blog, including its essence and place within functional styles. We also touch upon new forms of blogs that have moved to different platforms, for example.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Eva Benediktova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce776,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_benediktova_hrdlickaII.pdfPosudek vedoucího práce300,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_benediktova_machackova.pdfPosudek oponenta práce712,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_benediktova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce117,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54269

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.