Title: Jazyková komika v blogu (vybraný autor)
Other Titles: Linguistic comedy in blog (selected author)
Authors: Benediktová, Eva
Advisor: Hrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Macháčková Dita, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54269
Keywords: jazyková komika;situační komika;blog;komický blog;tvorba blogu;bloger;teorie komiky;druhy komiky;smysl komiky;prostředky komiky
Keywords in different language: linguistic comedy;situational comedy;blog;comedic blog;blog creation;blogger;theory of comedy;types of comedy;essence of comedy;comedic means
Abstract: V bakalářské práci se věnujeme problematice uplatnění prostředků jazykové komiky v blogu. Popisujeme teorii komiky a její jednotlivé konfigurace, tedy ironii, naivitu, absurditu a humor. Zaměřujeme se také na smysl komiky a její strukturující rysy. Zkoumáme jednotlivé druhy komiky a prostředky její tvorby. Charakterizujeme kategorie komiky, tedy komiku jazykovou a situační a také komiku chtěnou a nechtěnou. Jazykovou komiku lze také rozdělit i na psanou a mluvenou, přičemž každá z těchto kategorií má své specifické znaky, které zde popisujeme. Rozebíráme vrstvy slovní zásoby, jelikož výběr prostředků slovní zásoby se totiž významně podílí na vytvoření komického efektu. Charakterizujeme pojem blog včetně jeho podstaty a místa v rámci funkčních stylů. Dotýkáme se i nových forem blogů, které se přesunuly např. na jiné platformy a podobně.
Abstract in different language: In the bachelor's thesis, we focus on the issue of utilizing the means of language comedy in a blog. We describe the theory of comedy and its various configurations, namely irony, naivety, absurdity, and humor. We also examine the meaning of comedy and its structuring features. We investigate different types of comedy and the means of its creation. We characterize the categories of comedy, namely linguistic and situational comedy, as well as intentional and unintentional comedy. Linguistic comedy can also be divided into written and spoken forms, each of which has its specific features that we describe here. We analyze layers of vocabulary since the selection of vocabulary significantly contributes to creating a comedic effect. We characterize the concept of a blog, including its essence and place within functional styles. We also touch upon new forms of blogs that have moved to different platforms, for example.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eva Benediktova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce776,73 kBAdobe PDFView/Open
2023_benediktova_hrdlickaII.pdfPosudek vedoucího práce300,62 kBAdobe PDFView/Open
2023_benediktova_machackova.pdfPosudek oponenta práce712,58 kBAdobe PDFView/Open
2023_benediktova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce117,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.