Název: Praktické vyučování a odborný výcvik ve vztahu k uplatnění studentů VOŠ v praxi
Další názvy: Practical teaching and special training concerning exercise of students higher special school practically
Autoři: Marková, Radislava
Vedoucí práce/školitel: Mach, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5427
Klíčová slova: diplomovaný zubní technik;profil absolventa;praktické vyučování;vyučovací metody;specifické kompetence učitele;souvislá odborná praxe
Klíčová slova v dalším jazyce: qualified dentist;graduate profile;practical teaching;tuitional methods;teacher specific competencies;continuous practical experience
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá specifickou profesní přípravou studentů oboru Diplomovaný zubní technik. Cílem práce je objasnění požadavků, jež vznikají v průběhu studia na vyšší odborné zdravotnické škole a hlavně její zaměření na speciální kompetence požadované trhem práce. V teoretické části se soustřeďuje na odborné a didakticko pedagogické aspekty přípravy diplomovaných zubních techniků. Praktickou část tvoří průzkum uplatnění absolventů oboru, jednak z pohledu jich samotných, tak i z pohledu jejich školitelů, budoucích zaměstnavatelů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the specifics of the professional preparation of graduate student of dental techniques. The aim of the thesis is to show requirements which rise along studies on higher special medical school and mainly her sight on special competencies required by employment market. In the theoretical part focusing on special and didactical pedagogic aspects preparing of qualified dentists. The practical part consists of a survey of graduates in the field, both from the view of themselves and also from the perspective of thein travers, future employers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek VP Markova-2.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markova - opon..pdfPosudek oponenta práce78,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce32,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5427

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.