Title: Praktické vyučování a odborný výcvik ve vztahu k uplatnění studentů VOŠ v praxi
Other Titles: Practical teaching and special training concerning exercise of students higher special school practically
Authors: Marková, Radislava
Advisor: Mach, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5427
Keywords: diplomovaný zubní technik;profil absolventa;praktické vyučování;vyučovací metody;specifické kompetence učitele;souvislá odborná praxe
Keywords in different language: qualified dentist;graduate profile;practical teaching;tuitional methods;teacher specific competencies;continuous practical experience
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá specifickou profesní přípravou studentů oboru Diplomovaný zubní technik. Cílem práce je objasnění požadavků, jež vznikají v průběhu studia na vyšší odborné zdravotnické škole a hlavně její zaměření na speciální kompetence požadované trhem práce. V teoretické části se soustřeďuje na odborné a didakticko pedagogické aspekty přípravy diplomovaných zubních techniků. Praktickou část tvoří průzkum uplatnění absolventů oboru, jednak z pohledu jich samotných, tak i z pohledu jejich školitelů, budoucích zaměstnavatelů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the specifics of the professional preparation of graduate student of dental techniques. The aim of the thesis is to show requirements which rise along studies on higher special medical school and mainly her sight on special competencies required by employment market. In the theoretical part focusing on special and didactical pedagogic aspects preparing of qualified dentists. The practical part consists of a survey of graduates in the field, both from the view of themselves and also from the perspective of thein travers, future employers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Posudek VP Markova-2.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Markova - opon..pdfPosudek oponenta práce78,33 kBAdobe PDFView/Open
Markova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce32,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.