Název: Rozmary počasí v raném středověku
Autoři: Stehlíková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Novotný Jiří, Mgr.
Oponent: Houdek Lukáš, Mgr.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54271
Klíčová slova: raný středověk;kosmas;kanovník vyšehradský;mnich sázavský;vincencius;jarloch;historie;hagiografie;kroniky;příroda;počasí;hvězdy;hvězdná obloha;pohromy;hladomor;komety;meteory;slunce;měsíc;potopa.
Klíčová slova v dalším jazyce: early middle ages;kosmas;kanovník vyšehradský;mnich sázavský;vincencius;jarloch;history;hagiography;chronicles;nature;weather;stars;starry sky;disasters;famine;comets;meteors;sun;moon;flood.
Abstrakt: V bakalářské práci se zabývám analýzou přírodních motivů v nejstarší české historiografii. Zmínky o přírodě jsem excerpovala z Kosmovy kroniky a z prací jeho pokračovatelů (Mnich sázavský, Kanovník vyšehradský, Vincencius a Jarloch). Převážně jsem se zabývala prací Kosmy a jeho prvních pokračovatelů (Mnich sázavský a Kanovník vyšehradský). V první kapitole jsem rozebrala zmíněné historické práce a jejich autory. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu záznamů o přírodě. Porovnávala jsem přírodní jevy s dnešní skutečností a posuzovala, jak ovlivňovala příroda dřívější obyvatelstvo a zda byly viděné jevy spojovány s něčím nadpozemským. V práci se objevují zmínky o rozmarech přírody (povodně, silné větry a požáry), zmínky o moru a hladomoru a také zmínky o astronomických úkazech (zatmění Slunce a Měsíce, pozorování planet, komet, hvězd a meteoritů). Nakonec se snažím najít souvislosti mezi zmínkami, které jsou spojené s přírodou.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis deals with the analysis of natural motives in the oldest Czech historiography. I have excerpted references to nature from the Chronicle of Kosmas and from the works of his followers (Mnich sázavský, Kanovník vyšehradský, Vincencius and Jarloch). I mainly dealt with the work of Kosmas and his first followers (Mnich sázavský and Kanovník vyšehradský). In the first chapter, I analysed the mentioned historical works and their authors. The second chapter focuses on the analysis of the nature records. I compared natural phenomena with today's reality and considered how nature influenced the earlier population and whether the phenomena seen were associated with something unearthly. The work includes references to the natural disasters (floods, high winds and fires), mentions of plague and famine, and references to astronomical phenomena (solar and lunar eclipses, sightings of planets, comets, stars and meteors). Finally, I try to find connections between the mentions that are related to nature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rozmary pocasi v ranem stredoveku..pdfPlný text práce552,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_stehlikova_houdek.pdfPosudek oponenta práce300,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_stehlikova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce307,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_stehlikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce70,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.